BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr L/ 622/ 06 Rady Miejskiej w Piszu

z dnia: 15 września 2006 r.
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Wschód w mieście Pisz.
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162 poz. 1568 z 2004r Nr 102 poz..1055, Nr 116 poz.1203, Nr 167 poz. 1759 z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457z 2006r. Nr 17 poz.128) i art. 3 ust. 1, art.14 ust.1, 2, 4, 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80, poz. 717 z 2004r Nr 6 poz.41, Nr 141 poz. 1492 z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006 Nr 45 poz. 319) Rada Miejska w Piszu uchwala co następuje:

§ 1.1.Postanawia się przystąpić do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Wschód w mieście Pisz na działki o numerach 1442/11, 1442/25, 1442/10, 1442/9, 1442/8, 1442/7, 1442/6, 1442/5, 1442/4, 1442/38, 1442/37, 1442/35, 1442/34, 1442/33, 1442/32, 1442/31, 1442/30, oraz części działek o numerach 1442/36 i 1792, obręb geodezyjny Pisz 1

2. Teren objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego części osiedla Wschód w mieście Pisz został określony na mapie stanowiącej załącznik graficzny do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pisza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący Rady

Józef Skrodzki
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 19 gru 2007 15:27
Opublikował(a): Agnieszka Kowalczuk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1412 razy