BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr L/ 624 /06 Rady Miejskiej w Piszu

z dnia: 15 września 2006 r
w sprawie: zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz w części wsi Karwik.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt.5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz.1806 z 2003r Nr 80, poz. 717, Nr 162 poz.1568 z 2004r Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz.1203, Nr 167 poz. 1759 z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006r. Nr 17 poz.128) oraz art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z 2004r Nr 6 poz.41, Nr 141 poz.1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130 poz. 1087 z 2006 Nr 45 poz. 319) Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XLIX/591/06 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie, przystąpienia do zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz w części wsi Karwik wprowadza się następujące zmiany:

1 ) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Przystępuje się do zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz, przyjętego uchwałą Nr XXI/183/2000 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 2 czerwca 2000 r., w sprawie zatwierdzenia Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz, zmienionego Uchwałą Nr XXX/361/04 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 29 grudnia 2004r. w sprawie przyjęcia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz, w części terenu ujęcia miejskiego i stacji uzdatniania wody w Piszu przy ul. Gdańskiej, w części wsi Karwik na działki o nr geodezyjnych: 100, 1362/2, 98, 97, 96, 95, 94, 93, 92/1, 91, 90, 123/1, 122/1, 121, 125, 99/18, 99/17, 99/16, 99/15, 99/14, 99/13, 99/12, 99/11, 99/10, 99/9, 99/8, 99/7, 99/6, 99/5, 99/4, 99/3, 99/1, 99/2, 118, 363/7, 103/13, 102, 103/12, 103/11, 103/10, 103/9, 103/15, 103/17, 103/16, 363/5, 27/16 – część działki, 30/6, 31/2- część działki, 30/7, 30/13, 30/12, 30/11, 30/10, 30/9, 30/8, 30/14, 30/15, 30/3, 26, 25/5, 25/2, 106, 18/2, 18/5, 18/6, 18/8, 18/11, 18/12, 18/9, 18/7, 18/13, 18/14, 18/15, 17/3, 17/4, 17/1, 15/25, 15/26, 15/23, 15/22, 15/29, 15/27, 15/28, 34, 15/14, 15/15, 15/16, 15/17, 15/18, 15/19, 15/6, 15/20, 15/7, 15/8, 15/9, 15/10, 15/11, 15/12, 15/2, 15/3, 15/4, 15/5, 137/21, 137/22, 137/23, 137/24, 137/25, 137/26, 137/19, 137/14, 137/15, 137/16, 137/17, 137/18, 137/9, 137/10, 137/11, 137/12, 137/3, 137/4, 137/5, 137/6, 137/7, 137/8, 129, 138/1, 138/3, 138/4, 138/6, 138/7, 139, 140/3, 135/1, 134/30, 134/31, 134/32, 134/58, 134/57, 134/51, 134/50, 134/47, 134/46, 134/56, 134/55, 134/53, 134/26, 134/25, 134/27, 134/28, 134/29, 134/3, 134/4, 134/6, 134/7, 134/9, 134/11, 134/12, 134/14, 134/24, 134/21, 134/20, 134/19, 134/23, 134/43, 144/22, 144/42, 134/41, 134/16, 134/40, 134/39, 134/38, 134/43, 134/37, 134/36, 134/35, 134/34, 134/59, 134/60, 133/98, 133/97, 133/96, 133/93, 133/95, 133/94, 133/92, 133/89, 133/88, 133/87, 133/85, 133/101, 133/100, 133/99, 133/82, 133/81, 133/76, 133/80, 133/79, 133/78, 133/77, 133/55, 133/62, 133/61, 133/34, 133/35, 133/36, 133/37, 133/38, 133/39, 133/73, 133/44, 133/68, 133/72, 133/49, 133/71, 133/70, 132/7, 132/4, 133/24, 133/56, 133/57, 133/41, 133/40, 133/63, 133/65, 133/66, 133/50, 133/48, 133/52, 133/47, 133/46, 133/53, 133/45, 133/59, 133/25, 133/26, 133/27, 133/28, 133/29, 133/30, 133/31, 133/2, 133/3, 133/4, 133/5, 133/6, 133/7, 133/8, 133/9, 133/10, 133/12, 133/13, 133/14, 133/15, 133/16, 133/17, 133/18, 133/19, 133/20, 133/21, 133/22, 133/23, 131, 133/1, 341/6, 341/5, 341/4, 1/27- część działki, 1/12, 1/11, 1/10, 341/3- część działki, 130, 127/11, 127/14, 127/3, 127/4, 127/5, 127/6, 127/7, 127/13, 127/10, 1/20, 1/19, 1/21, 1/22, 1/30, 1/14, 120/1, 2/10, 2/11, 2/12, 2/13, 2/2, 2/4, 2/5, 2/6, 2/24, 2/25, 2/26, 2/27, 2/9, 2/14, 2/32, 2/28, 2/29, 2/30, 2/31, 2/15, 2/18, 2/19, 2/20, 2/21, 2/22, 2/23, 1341/2, 3/16, 3/15, 3/5, 3/6, 3/9, 3/10, 3/11, 3/12, 3/13, 3/8, 127/2, 127/8, 4/3, 4/7, 4/8, 4/6, 4/5, 4/4, 6/1, 33, 8/12, 8/4, 8/5, 8/6, 8/7, 8/8, 8/9, 8/10, 8/11, 8/19, 8/15, 8/16, 8/20, 8/21, 8/22, 8/18, 9/1, 9/14, 9/15, 9/4, 9/11, 9/7, 9/12, 9/13, 9/9, 9/10, 10/10, 10/11, 10/12, 10/13, 10/9, 10/8, 10/14, 10/6, 10/5, 364, 365, 14, 36/20, 36/19, 36/18, 36/17, 36/16, 36/22- część działki, 36/14, 36/13, 36/12, 36/10, 36/11, 36/9, 36/21, 36/1, 36/2, 36/3, 36/4, 1341/3, 37, 38/12, 38/11, 38/2, 38/10, 38/9, 38/8, 38/6, 38/7, 38/4, 45/1, 45/2, 45/3, 47/5, 47/9, 47/6, 47/3, 47/4, 47/10, 47/11, 47/7, 49/1, 114, 39/4, 39/6, 39/18, 39/8, 39/10, 39/18, 39/17, 39/16, 39/12, 39/13, 39/14, 39/15, 39/2, 39/3,40/25, 40/23, 40/24, 40/3, 40/5, 40/7, 40/6, 40/16, 40/17, 40/18, 40/19, 40/20, 40/21, 40/22, 41, 40/15, 40/13, 40/14, 40/10, 107, 43/2, 43/4, 108, 109, 40/11, 40/12, 42, 43/3, 43/5, 44/1, 44/2, 46/1, 46/2, 48/3, 48/4, 48/5, 50/2, 50/1, 54/11, 54/8, 54/1, 54/10, 54/2, 54/3, 54/5, 54/7, 126/2, 1341/4, 110, 111, 58/10, 58/11, 58/13, 58/12, 58/14, 58/15, 58/9, 58/2, 58/7, 58/8, 69/1, 69/2, 71/16, 71/11, 71/17, 73, 71/14, 71/2, 71/15, 71/13, 74, 75/4, 75/5, 75/2, 75/3, 76, 77, 78, 79/1, 79/2, 80/1, 80/5, 80/6, 80/7, 81/1, 80/4, 81/2, 51, 115, 70, 68, 67, 66/1, 66/2, 65/1, 65/2, 65/3, 65/4, 65/5, 65/6, 65/7, 71/10, 71/7, 71/8, 71/9, 72/3, 72/17, 72/4, 72/18, 71/6, 72/16, 72/8, 72/9, 72/10, 72/11, 72/12, 72/13, 72/14, 72/15, 72/7, 82, 83, 84/3, 84/4, 84/6, 84/7, 85/1, 85/2, 85/3, 116, 86/2,86/1, 89/4, 89/3, 89/6, 89/7, 84/2, 87/2, 87/1, 88/3, 88/7, 88/4, 88/6, 88/2, 88/5, 117, 363/6, 59, 60/1, 60/2, 62, 63, 64/1, 124, 35-część działki.”

2) Załącznik graficzny do uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem graficznym do niniejszej uchwały:

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pisza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady
Józef Skrodzki


Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 19 gru 2007 15:29
Opublikował(a): Agnieszka Kowalczuk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1714 razy