BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XI/82/07 Rady Miejskiej w Piszu

z dnia: 25 czerwca 2007r.
w sprawie: zawarcia porozumienia międzygminnego o przystąpieniu do realizacji projektu „rewitalizacja i utrzymanie połączeń kolejowych na trasie Olsztyn – Szczytno – Pisz – Ełk”
Na podstawie art. 18 ust. 1 i art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327)Rada Miejska w Piszu
uchwala, co następuje:


§ 1. 1. Wyraża się zgodę na zawarcie porozumienia międzygminnego zwanego dalej „porozumieniem” o przystąpieniu do realizacji projektu p.n. „Rewitalizacja i utrzymanie połączeń kolejowych na trasie Olsztyn – Szczytno – Pisz – Ełk”
2. Projekt porozumienia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pisza

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady


Stanisław Olender
Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 19 gru 2007 15:02
Opublikował(a): Zbigniew Wdowiarski
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1565 razy