BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XLIX/614/06Rady Miejskiej w Piszu

z dnia: 15 września 2006 r.
w sprawie: nieodpłatnego przeniesienia na rzecz Gminy Pisz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej na terenie gminy Pisz
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128) Rada Miejska uchwala co następuje:


§1. Wyraża się zgodę na nieodpłatne przeniesienie na rzecz Gminy Pisz prawa użytkowania wieczystego części nieruchomości położonej w obrębie Pisz 1, oznaczonej numerem działki 1442/41 o powierzchni ok. 938 m2, zgodnie z załącznikiem graficznym do niniejszej uchwały, stanowiącej własność Gminy Pisz w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych, dla której w Sądzie Rejonowym w Piszu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta Kw Nr 27958.


§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pisza


§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Józef Skrodzki

Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 19 gru 2007 14:10
Opublikował(a): Ewa Żmijewska
Zaakceptował(a): Ewa Żmijewska
Artykuł był czytany: 1409 razy