BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr L/615/06 Rady Miejskiej w Piszu

z dnia: 15 września 2006 r.
w sprawie: zamiany prawa użytkowania wieczystego nieruchomości na prawo własności nieruchomości położonych na terenie gminy Pisz
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z
2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128) oraz art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. z 2004 r. Nr 261,poz. 2603, Nr 281, poz. 2782, z 2005 r. nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459, z 2006 r. Nr 104, poz. 708) Rada Miejska uchwala co następuje:

§1. 1. Wyraża się zgodę na dokonanie zamiany prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonych numerami działek 1442/37 o powierzchni 12 m2 (Kw Nr 12183) i 1442/38 o powierzchni 19 m2 (Kw Nr 12183), położonych w Piszu przy ul. Wojska Polskiego oraz działek położonych w obrębie Pisz 2 o numerach: 406/3 o powierzchni
211 m2 (Kw Nr 2580), 190/1 o powierzchni 984 m2 (Kw Nr 9604), 1418 o powierzchni
394 m2 (Kw Nr 6954), stanowiących własność Gminy Pisz w użytkowaniu wieczystym Spółdzielni Mieszkaniowej w Piszu na prawo własności nieruchomości położonej w obrębie Pisz 1, oznaczonej numerem działki 481/10 o powierzchni 3271 m2 (Kw Nr 13021), stanowiącej własność Gminy Pisz.
2. Księgi wieczyste dla nieruchomości opisanych w ust. 1 prowadzone są w Sądzie Rejonowym w Piszu Wydział Ksiąg Wieczystych.

§2. Traci moc uchwała Nr XXXVII/441/05 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 czerwca
2005 r. w sprawie zamiany prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonych na terenie miasta Pisz

§3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pisza.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Józef Skrodzki

Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 19 gru 2007 14:15
Opublikował(a): Ewa Żmijewska
Zaakceptował(a): Ewa Żmijewska
Artykuł był czytany: 1412 razy