BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XV/143/03 Rady Miejskiej w Piszu

z dnia: 8 października 2003 r.
w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji dyscyplinarnych
Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568) w związku z art. 27 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593, Dz. U., z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806) oraz § 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1990 r. w sprawie powoływania komisji dyscyplinarnych orzekających za naruszenie obowiązków przez mianowanych pracowników samorządowych i postępowania przed tymi komisjami (Dz. U. Nr 57, poz. 336) Rada Miejska w Piszu uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr II/11/2002 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 6 grudnia 2002 r. w sprawie powołania komisji dyscyplinarnych wprowadza się następującą zmianę:
- w § 1 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„ 5. Małż Teresa”

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta.

§ 3

Uchwała wchodzi w zycie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Józef Skrodzki
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 10 paź 2003 10:07
Opublikował(a): Grażyna Leszczyńska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1527 razy