BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XI/90/07 Rady Miejskiej w Piszu

z dnia: 25 czerwca 2007r.
w sprawie: ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Pisz.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, póz.
1551, z 2002 r. Nr 23, póz. 220, Nr 62, póz. 558, Nr 113. póz. 984, Nr 153. póz. 1271, Nr 214, póz. 1806, z 2003 r. Nr 80,
póz. 717, Nr 162, póz. 1568, z 2004 r. Nr 102 póz. 1055, Nr 116 póz. 1203, Nr 167 póz. 1759, z 2005 r Nr 172 póz. 1441, Nr
175 poz. 1457,z2006r. Nr 17 póz. 128, Nr 181, póz. 1337, z 2007 r., Nr 48, póz. 327) oraz art. 21 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy
z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z
20C5 r. Nr 31, póz. 266, Nr 69, póz. 626, z 2006 r. Nr 86, póz. 602, Nr 167, póz. 1193, Nr 249, póz. 1833)
Raca Miejska w Piszu uchwala co następuje:
Rozdział l
Postanowienia ogólne
§ 1.1.Niniejsza uchwała reguluje zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Pisz.
2. Jeżeli w niniejszej uchwale mowa jest o Komisji Mieszkaniowej, należy przez to rozumieć Komisję Porządku
Publicznego, Bezpieczeństwa i Spraw Rodziny Rady Miejskiej w Piszu.
3. Jeżeli w dalszej części uchwały mowa jest o “zarządcy", należy przez to rozumieć “Wspólnotę mieszkaniową", Gminę Pisz lub zarządzającego lokalami w imieniu tych podmiotów.
4. Jeżeli w dalszej części uchwały mowa o inwestorze, należy przez to rozumieć osobę dokonującą adaptacji lokalu na
własny koszt.
§ 2. 1. W celu zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych członków wspólnoty samorządowej Gmina Pisz wynajmuje lokale
stanowiące mieszkaniowy zasób gminy na warunkach określonych w ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw
lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego zwanej w niniejszej uchwale “ustawą".
2. Gmina Pisz wyodrębnia lokale zamienne i socjalne na zasadach i w przypadkach określonych w ustawie.
3. Gmina Pisz zawiera umowy najmu lokali na zasadach określonych w ustawie.
4. Osoby, które były właścicielami lokali i przeniosły prawo własności tych lokali na inne osoby, nie mogą zawrzeć z
Gminą Pisz umowy najmu lokalu.*
Rozdział II
Zasady gospodarowania zasobem mieszkaniowym Gminy Pisz
§ 3. 1. Gmina Pisz gospodaruje swoim zasobem mieszkaniowym wynajmując lokale mieszkalne osobom, które spełniają
kryreria zawarte w § 4 ust. 1 .jeżeli osoby te, ich małżonkowie oraz żadna z osób prowadzących z nimi wspólne gospodarstwo domowe nie posiada tytułu prawnego^ do lokalu lub nieruchomości na terenie Gminy Pisz.
2. Do prowadzenia spraw związanych z zawieraniem umów najmu lokali zobowiązany jest Burmistrz Pisza.
Rozdział III
Kryteria wyboru osób, którym przysługuje pierwszeństwo zawarcia umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony lub umowy
najmu lokalu na czas oznaczony
§ 4. 1. Najemcami lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Pisz mogą być osoby, które posiadają zameldowanie* na
terenie gminy Pisz oraz spełniają poniższe kryteria:
1) zamieszkują w lokalu, w którym na osobę zamieszkałą w lokalu, przypada mniej niż 5 m2 powierzchni pokoi łącznie,
2) średni miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym w okresie poprzedzającym 12 miesięcy licząc ód dnia
złożenia wniosku nie przekracza 100 % najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym lub 75 % najniższej emerytury
w gospodarstwie wieloosobowym,
3) zamieszkują w wynajętym lokalu na terenie Gminy Pisz przez okres ostatnich 2 lat.*
2. Za dochód uznaje się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na
ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń
społecznych, o ile nie zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu. Do dochodu nie wlicza się dodatków dla sierot,
zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w
naturze z pomocy społecznej oraz dodatku mieszkaniowego.

3. Za gospodarstwo domowe uznaje się najemcę zajmującego lokal samodzielnie lub też najemcę, jego małżonka i inne
osoby wspólnie z nim stale zamieszkujące i gospodarujące.
4. Za najniższą emeryturę uznaje się kwotę najniższej emerytury określoną w Komunikatach Prezesa Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych, ogłaszanych w Dzienniku Urzędowym RP Monitor Polski obowiązującą w dniu złożenia wniosku o
przydział lokalu.
5. Najemcami nie mogą być osoby, które posiadają prawo do innego lokalu mieszkalnego lub nieruchomości
przeznaczonej na cele mieszkaniowe.
6. Przepis ust. 5 stosuje się również w sytuacji, gdy osoby najbliższe (w tym małżonkowie, zstępni, wstępni, konkubenci,
rodzeństwo), z którymi osoby, o których mowa w ust. 5 prowadzą wspólne gospodarstwo domowe, posiadają prawo do
innego lokalu mieszkalnego lub nieruchomości przeznaczonej na cele mieszkalne.
§ 5. 1. Oddanie w najem lokalu socjalnego może nastąpić na czas oznaczony osobie, której średni dochód na jednego
członka gospodarstwa domowego w okresie 12 miesięcy licząc od daty złożenia wniosku o najem lokalu nie przekracza:
- 75% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym,
-50% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym.
2. Umowa najmu lokalu socjalnego zawierana jest na czas oznaczony nie krótszy niż jeden rok.

3. Umowa, o której mowa w ust. 2 może zostać przedłużona na kolejny okres, w przypadku gdy najemca w dalszym ciągu
znajduje się w sytuacji materialnej, o której mowa w ust. 1 oraz gdy:
- nie zalega z opłatami za korzystanie z lokalu,
- wykazuje należytą dbałość o wynajęty lokal,
- nie narusza w sposób rażący zasad regulaminu porządku domowego.
4. Przepisy § 4 ust. 2-4 stosuje się odpowiednio.
5. Najemcami nie mogą być osoby, które posiadają prawo do innego lokalu mieszkalnego lub nieruchomości
przeznaczonej na cele mieszkaniowe.
6. Przepis ust. 5 stosuje się również w sytuacji, gdy osoby najbliższe (w tym małżonkowie, zstępni, wstępni, konkubenci,
rodzeństwo), z którymi osoby, o których mowa w ust. 5 prowadzą wspólne gospodarstwo domowe, posiadają prawo do
innego lokalu mieszkalnego lub nieruchomości przeznaczonej na cele mieszkalne.
§ 6. W sytuacjach szczególnych Burmistrz Pisza może po uzyskaniu opinii Komisji Mieszkaniowej zawrzeć umowę najmu
z innymi osobami niż określone w § 4 ust. 1 i § 5 ust. 1 o ile jest to uzasadnione interesem społeczności lokalnej oraz
zasadami współżycia społecznego lub szczególną sytuacją życiową.
Rozdział IV
Preferencje
§ 7. Pierwszeństwo zawarcia umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony przysługuje:
1) osobom oczekującym na lokal socjalny, wobec których zapadł prawomocny wyrok sądowy,
2) osobom posiadającym tytuł prawny do lokalu w budynku przeznaczonym do rozbiórki,
3) osobom zamieszkującym w lokalu zamiennym przez czas dłuższy niż 1 rok z powodu koniecznego remontu lokalu
zajmowanego dotąd na podstawie umowy najmu,
4) osobom pozbawionym lokalu wskutek klęski żywiołowej lub zdarzeń losowych,
5) osobom zamieszkującym w pomieszczeniach nie nadających się do stałego pobytu ludzi,
6) osobom, które podjęły się dokonania nadbudowy, rozbudowy, dobudowy obiektów budowlanych stanowiących własność
Gminy Pisz (adaptacja na cele mieszkalne).
§ 8. Pierwszeństwo zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego na czas oznaczony przysługuje osobom:
1) w stosunku do których sąd orzekł o uprawnieniach do przydziału lokalu socjalnego,
2) zamieszkujących w pomieszczeniach nie nadających się do pobytu stałego.§ 9. Przy dokonywaniu wyboru spośród osób, którym przysługuje prawo do zawarcia umowy najmu lokalu na czas
nieoznaczony i lokalu socjalnego na czas oznaczony, uwzględnia się powierzchnię wolnego lokalu biorąc pod uwagę
kryterium, że łączna powierzchnia pokoi nie może być mniejsza niż 5m2 na osobę w gospodarstwie wieloosobowym oraz 10
m2 na osobę w gospodarstwie jednoosobowym.
Rozdział V
Warunki zamieszkiwania kwalifikujące wnioskodawcę do ich poprawy.
§ 10. 1. Za spełnienie warunków zamieszkiwania kwalifikujących wnioskodawcę do ich poprawy uznaje się:
1) zamieszkiwanie w lokalu, w którym powierzchnia pokoi przypadająca na osobę wynosi mniej niż 5 m2 w gospodarstwie
wieloosobowym i mniej niż 10 m2 w gospodarstwie jednoosobowym,
2) w odniesieniu do osób w podeszłym wieku, niepełnosprawnych lub ze schorzeniami narządów ruchu w stopniu
znaczącym, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych, (Dz. U. Nr 123, póz. 776, z późn zm.), jeżeli lokal zajmowany przez nie ze względu na kondygnację,
wyposażenie techniczne, wielkość lokalu, nie jest odpowiedni dla najemcy.
2. Warunki zamieszkiwania określone w ust. 1 nie muszą być spełnione łącznie.
Rozdział VI
Tryb rozpatrywania i załatwiania wniosków o najem lokali zawierany na czas nieoznaczony i o najem lokali socjalnych oraz
sposób poddania tych spraw kontroli społecznej.
§ 11. 1. Wniosek o przydział lokalu i zawarcie umowy najmu powinien być złożony na odpowiednim druku w Urzędzie
Miejskim w Piszu do dnia 30 listopada roku poprzedzającego rok sporządzenia listy.
2. Ustalenie osób spełniających kryteria określone w § 4 ust. 1 lub w § 5 ust. 1 następuje w formie wykazów
alfabetycznych. Wykazy sporządza Burmistrz Pisza w sposób jawny i zapewniający ich społeczną kontrolę, przez co rozumie
się opiniowanie wniosków przez Komisję Mieszkaniową.
3. Lista osób uprawnionych sporządzona jest w terminie do 31 marca każdego roku , zgodnie z warunkami o których
mowa w § 4 ust. 1 lub w § 5 ust. 1.
1) obecność na liście uprawnionych nie jest jednoznaczna z zapewnieniem otrzymania przez oczekującego lokalu
mieszkalnego w danym roku,
2) wykaz osób uprawnionych do przydziału lokalu podawany jest do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy
ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Piszu,
3) wykaz aktualizowany raz w roku powinien zawierać informację o możliwości składania wniosku o ponowne rozpatrzenie
sprawy do Burmistrza Pisza,
4) listę osób uprawnionych do otrzymania lokalu z gminnych zasobów mieszkaniowych zatwierdza Burmistrz Pisza, po
uzyskaniu opinii Komisji Mieszkaniowej.
4. Podstawą zawarcia umowy najmu lokalu jest umieszczenie osoby ubiegającej się o przydział lokalu na liście osób
uprawnionych, o której mowa w ust. 3.
5. Burmistrz Pisza może orzec o skreśleniu z listy, o której mowa w ust. 3 osoby która:
1) podała nieprawdziwe dane we wniosku o przydział lokalu,
2) przestała spełniać kryteria i warunki ubiegania się o przydział lokalu z gminnych zasobów mieszkaniowych,
3) nie przyjęła 2 kolejnych propozycji mieszkaniowych odpowiadających jej aktualnej sytuacji mieszkaniowej.
6. O skreśleniu z listy, o którym mowa w ust. 5 wnioskodawca jest informowany w formie pisemnej.
7. Lokale przydziela Burmistrz Pisza osobom z listy, o której mowa w ust. 3, po zasięgnięciu opinii Komisji Mieszkaniowej.
Rozdział VII
Kryteria oddawania w najem lokali o powierzchni użytkowej przekraczającej 80 m2.
§ 12.1. Lokale mieszkalne o powierzchni użytkowej przekraczającej 80 m2 oddawane są w najem w drodze przetargu.
2. Umowa najmu zawarta zostanie z osobą, która zaoferowała najwyższy czynsz.
3. Stawka wylicytowana w trakcie przetargu ulegała będzie zmianie zgodnie z procentowym wzrostem stawki czynszu
regulowanego.

Rozdział VIII
Zamiany lokali
§ 13. 1. Najemca może dokonać zamiany na inny lokal mieszkalny będący w zasobach Gminy Pisz za pisemną zgodą
wynajmującego.
2. Najemca lokalu w budynku będącym własnością Gminy Pisz może dokonać zamiany na inny lokal mieszkalny nie
będący własnością Gminy Pisz pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody wynajmującego.
3. Nie zezwala się na dokonanie zamiany, gdy w jej wyniku na osobę będzie przypadać mniej niż 5m² powierzchni łącznej
pokoi lub gdy zamiana może naruszać interesy Gminy Pisz.
4. Na wniosek najemcy wynajmujący może dokonać zamiany lokalu, jeżeli w wyniku takiej zamiany wynajmujący zyskuje
samodzielny lokal mieszkalny, o wyższym standardzie wyposażenia lub lokal o większym metrażu powierzchni mieszkalnej
(pokoi).
5. Wynajmujący może dokonać zamiany na inny lokal mieszkalny najemcy, który nie wywiązuje się z zobowiązań wobec
Wynajmującego.
Rozdział IX
Wynajmowanie lokali uzyskanych przez adaptacje lokali niemieszkalnych lub ich części na cele mieszkalne
§ 14. Mieszkaniowy zasób Gminy Pisz można zwiększyć poprzez dokonywanie przez osoby fizyczne spełniające wymogi
określone w § 5 na koszt własny adaptacji strychów, suszarni, pralni i innych pomieszczeń niemieszkalnych usytuowanych w
obiektach stanowiących własność Gminy Pisz, w celu wybudowania lub powiększenia zajmowanego mieszkania.
§ 15. Adaptacja, o której mowa w § 14, polega na nadbudowie, przebudowie, rozbudowie, odbudowie pomieszczeń w
obiektach budowlanych.
§ 16. Obiekty budowlane i lokale przewidziane do wymienionych w § 15 robót budowlanych typuje zarządca budynków.
§ 17. Po wytypowaniu obiektów budowlanych i lokali zarządca budynków musi uzyskać pozytywną opinię nadzoru
budowlanego (urbanistyczno-architektoniczną) co do możliwości przeprowadzenia remontu lub adaptacji
§ 18. Informacje o obiektach budowlanych i lokalach, o których mowa w § 14, przeznaczonych do adaptacji na koszt
własny, podawane będą do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Piszu.
§ 19. Załatwianie spraw dotyczących zawarcia umowy o adaptację obiektu budowlanego lub lokalu, musi być
poprzedzone złożeniem wniosku. Tryb składania wniosku oraz miejsce jego złożenia określa Burmistrz Pisza.
§ 20. 1. Wyboru osób, które otrzymają skierowanie do zawarcia umowy o adaptację obiektu budowlanego lub lokalu
dokonuje Burmistrz Pisza, po uzyskaniu opinii Komisji Mieszkaniowej.
2. Przepisy § 6 stosuje się odpowiednio.
§ 21. Na podstawie uzyskanego skierowania oraz po uzyskaniu wymaganych ekspertyz i projektów technicznych osoba
wymieniona w § 20. zawiera z zarządcą umowę o adaptację obiektu budowlanego lub lokalu z przeznaczeniem na adaptację.
§ 22. W zawartej umowie, o której mowa w § 21 winny być określone warunki udostępnienia obiektu budowlanego lub
lokalu do adaptacji, a także obowiązki inwestora i zarządcy oraz zasady rozliczeń z tym związane.
§ 23. Po zakończeniu robót adaptacyjnych, odbiorze technicznym lokalu i uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie inwestor,
z którym zawarto umowę o adaptację obiektu budowlanego lub iskalu, nabywa prawo do zawarcia umowy najmu
zaadaptowanego lokalu mieszkalnego.
Rozdział X
Zasady postępowania w stosunku do osób, które pozostały v, lokalu opuszczonym przez najemcę lub w lokalu. w którego
najem nie wstąpiły po śmierci najemcy
§ 24. 1. Umowa najmu może być zawarta z osobą, która pozostała w lokalu w przypadku opuszczenia lokalu przez
najemcę łącznie spełnia warunki:
1) jest osobą pełnoletnią i nie posiada tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego lub nieruchomości przeznaczonej na
cele mieszkaniowe,
2) przez okres co najmniej 5 ostatnich lat wspólnie zamieszkiwała z najemcą do chwili jego opuszczenia przez najemcę,
3) legitymuje się stałym zameldowaniem w tym lokalu,
4) osobę tą łączyła więź gospodarcza z najemcą.


2. Umowa najmu może być zawarta z osobą, która pozostała w lokalu po śmierci najemcy, jeżeli:
1) po śmierci najemcy nie wstąpiła w stosunek najmu na podstawie art. 691 § 1 Kodeksu cywilnego,
2) jest osobą pełnoletnią i nie posiada tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego lub nieruchomości przeznaczonej na
cele mieszkaniowe,
3) legitymuje się stałym zameldowaniem w tym lokalu,
4) osobę tę łączyła więź gospodarcza z najemcą,
5) przez okres co najmniej 5 ostatnich lat wspólnie zamieszkiwała z najemcą do chwili jego śmierci.
3. Najem o którym mowa w ust. 2 może nastąpić pod warunkiem, że nie ma osób uprawnionych do wstąpienia w stosunek
najmu na podstawie art. 691 § 1 Kodeksu cywilnego.
4. Do zawierania umów, o których mowa w ust. 1 i 2 , nie stosuje się trybu, o którym mowa w § 11.
§ 25. Nie można zawrzeć umowy najmu lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Gminy z osobami, które
zamieszkują lokal w wyniku samowolnego zajęcia.
Rozdział XI
Postanowienia końcowe
§ 26. Wynajmujący może zawrzeć umowę najmu lokalu z osobami, które przed wejściem w życie niniejszej uchwały
uzyskały pozwolenia na adaptację lokalu niemieszkalnego na mieszkalny.
§ 27. Traci moc uchwała XX/164/2000 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 28 kwietnia 2000 r. w sprawie kryteriów wyboru
osób, z którymi umowy najmu lokalu mieszkalnego z mieszkaniowego zasobu Gminy i Miasta będą zawierane w pierwszej
kolejności.
§ 28. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pisza.
§ 29. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-
Mazurskiego.* Wojewoda Warmińsko-Mazurski stwierdził nieważność, rozstrzygnięcie nadzorcze NK 09.11-277/07 z 25.07.2007r.
06.09.2007r.
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 21 gru 2007 08:53
Opublikował(a): Piotr Grochal
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 2573 razy