BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr VIII/56/07 Rady Miejskiej w Piszu

z dnia: 30 marca 2007r.
w sprawie: prowadzenia zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 11 w związku z art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759; z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128 i Nr 181 poz.1337, z 2007r. Nr 48 poz 327), art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych ( Dz. U. Nr 39 poz. 311; z 1959 r. Nr 11 poz. 62; z 1998 r. Nr 106 poz. 668; z 2002 r. Nr 113 poz. 984; z 2005 r. Nr 169 poz. 1420, Nr 175 poz. 1462; z 2006 r. Nr 144 poz.1041) Rada Miejska w Piszu uchwala, co następuje:
§ 1.
Przyjmuje się obowiązek utrzymania grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie gminy Pisz w roku 2007.
§ 2.
Przyjęcie obowiązku opisanego w § 1 nastąpi po uprzednim podpisaniu porozumienia pomiędzy Gminą Pisz a Wojewodą Warmińsko-Mazurskim.
§ 3.
Środki finansowe na realizację zadania zapewni Wojewoda Warmińsko-Mazurski.
§ 4.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pisza.
§ 5.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Stanisław Olender
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 21 gru 2007 09:01
Opublikował(a): Stanisław Plona
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1678 razy