BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XI/89/07 Rady Miejskiej w Piszu

z dnia: 25 czerwca 2007 r.
w sprawie: wydzierżawienia nieruchomości stanowiących własność Gminy Pisz, położonych na terenie gminy Pisz.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. a) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717,Nr 162 poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327) oraz art.13 ust.1, art. 37 ust 4. ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz.2603, Nr 281, poz. 2782, z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459, z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 220 poz. 1600 i 1601, z 2007 z Nr 69, poz. 468), Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na wydzierżawienie na okres do 10 lat nieruchomości położonych na terenie gminy Pisz zabudowanych garażami murowanymi:
- działek: nr 1120 o pow. 22 m2, nr 1126 o pow. 21 m2, położonych w Piszu przy ul. Staszica, dla których w Sądzie Rejonowym w Piszu prowadzona jest księga wieczysta KW Nr 12877,
- działki nr 1137/35 o pow. 23 m2 położonej w Piszu przy ul. Jagodnej, dla której w Sądzie Rejonowym w Piszu prowadzona jest księga wieczysta KW Nr 13022,

§ 2. Wyraża się zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości wymienionych w § 1.

§ 3.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pisza.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady

Stanisław Olender
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 21 gru 2007 09:26
Opublikował(a): Marcin Ilewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1491 razy