BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XVI/148/07 Rady Miejskiej w Piszu

z dnia: 30 października 2007r.
w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Piskim, w sprawie realizacji zadania "Świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania dróg na terenie miasta i gminy Pisz"
Na podstawie art. 8 ust 2a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 )
Rada Miejska w Piszu uchwala co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na wykonanie wspólne z Powiatem Piskim zadania w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych i gminnych na terenie miasta i gminy Pisz w sezonie zimowym 2007/2008.

§ 2. Upoważnia się Burmistrza do zawarcia porozumienia , którego treść stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady

Stanisław Olender


Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 21 gru 2007 11:04
Opublikował(a): Piotr Grochal
Zaakceptował(a): Piotr Grochal
Artykuł był czytany: 1567 razy
Ilość edycji: 2