BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr IX/71/07 Rady Miejskiej w Piszu

z dnia: 26 kwietnia 2007 r
w sprawie: sprzedaży nieruchomości położonych na terenie gminy Pisz, stanowiących własność Gminy Pisz.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit.a) ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23,poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717,Nr 162 poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 z 2006 r Nr 17, poz 128 i Nr 181, poz. 1337 z 2007 r. Nr 48, poz. 327) oraz art.13 ust.1 i art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2004r. Nr 261, poz.2603, Nr 281, poz. 2782, z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459, z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 220 poz. 1600 i 1601), Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1.Wyraża się zgodę na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie gminy Pisz:
1) nieruchomości niezabudowanej o ogólnej pow. 6599 m2, składającej się z działek jak niżej:
- działki niezabudowanej nr 990/10 o pow. 1056 m2 położonej w Piszu przy ul. Wojska Polskiego,
- działki niezabudowanej nr 990/11 o pow. 349 m2 położonej w Piszu przy ul. Wojska Polskiego,
- działki niezabudowanej nr 991/10 o pow. 5194 m2 położonej w Piszu przy ul. Wojska Polskiego,
2) działki niezabudowanej nr 481/17 o pow. 3000 m2 położonej w obrębie Pisz 1,
3)działki niezabudowanej nr 481/20 o pow. 3001 m2 położonej w obrębie Pisz 1,
4) działki niezabudowanej nr 481/21 o pow. 8385 m2 położonej w obrębie Pisz 1,
5) działki niezabudowanej nr 481/23 o pow. 4914 m2 położonej w obrębie Pisz 1,
6) działki niezabudowanej nr 481/24 o pow. 3869 m2 położonej w obrębie Pisz 1,

Dla powyższych nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Piszu prowadzona jest księga wieczysta KW Nr 13021,

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pisza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Stanisław Olender
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 21 gru 2007 09:32
Opublikował(a): Marcin Ilewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1746 razy