BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr VII/41/07 Rady Miejskiej w Piszu

z dnia: 1 marca 2007 roku
w sprawie: obciążenia działki będącej własnością Gminy Pisz służebnością gruntową.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23,poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717,Nr 162 poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337) oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz.2603, Nr 281, poz. 2782, z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459, z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 220 poz. 1600 i 1601), Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1. Wyraża się zgodę na obciążenie działki oznaczonej numerem 326/14 przy ul. Gdańskiej w Piszu, stanowiącej własność Gminy Pisz służebnością gruntową polegającą na prawie dojazdu i przechodu do działki nr 326/13 położonej w Piszu przy ul. Gdańskiej na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 326/13 zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały,

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pisza.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Stanisław Olender
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 21 gru 2007 09:32
Opublikował(a): Marcin Ilewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1705 razy