BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

U C H W A Ł A Nr LI/645/06 RADY MIEJSKIEJ W PISZU

z dnia: 25 października 2006 r.
w sprawie: obciążenia działki będącej własnością Gminy Pisz służebnością gruntową.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162 poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r Nr 17, poz 128, Nr 181 poz. 1337) oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2004r. Nr 261, poz.2603, Nr 281, poz. 2782, z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459, z 2006 r. Nr 104, poz. 708), Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1. Wyraża się zgodę na obciążenie działki oznaczonej numerem 321/4 przy ul. Gdańskiej w Piszu dla której w Sądzie Rejonowym w Piszu prowadzona jest księga wieczysta KW Nr 21800, stanowiącej własność Gminy Pisz służebnością gruntową polegającą na prawie dojazdu i przechodu do działki nr 321/3 położonej w Piszu przy ul. Gdańskiej będącej współwłasnością Gminy Pisz dla której w Sądzie Rejonowym w Piszu prowadzona jest księga wieczysta KW Nr 24457 i działki nr 321/7 położonej w Piszu przy ul. Gdańskiej będącej wyłączną własnością Gminy Pisz dla której w Sądzie Rejonowym w Piszu prowadzona jest księga wieczysta KW Nr 21800 na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 321/7 zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały,

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pisza.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Józef Skrodzki
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 21 gru 2007 09:33
Opublikował(a): Marcin Ilewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1529 razy