BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XVI/148/03 Rady Miejskiej W Piszu

z dnia: 29 października 2003 roku
w sprawie: sprzedaży nieruchomości położonej na terenie gminy Pisz, stanowiącej własność gminy Pisz.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit.a) ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie
gminnym / tekst jedn. Dz.U.z 2001r. Nr 142,poz.1591 ,z 2002r. Nr 23,poz.220, Nr 62
poz.558, Nr 113,poz.984 , Nr 153 ,poz.1271 i Nr 214,poz.1806, z 2003 r.Nr 80,poz.717,Nr 162
poz.1568/ oraz art.13 ust.1. ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce
nieruchomościami /Dz.U.z 2000r. Nr 46, poz.543 ,z 2001 r. Nr 129,poz.1447 i Nr
154,poz.1800,z 2002r. Nr 25,poz.253, Nr 74,poz.676,Nr 113,poz.984, Nr 126,poz.1070, Nr
130,poz.1112, Nr 153, poz.1271,Nr 200, poz.1682 i Nr 240,poz.2058 oraz z 2003r. Nr 1,
poz.15, Nr 80, poz.717,720 i 721,Nr 96,poz.874 i Nr 124 poz.1152, Nr 162 poz.1568/
Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1.

Wyraża się zgodę na sprzedaż :
-działki nr 156/6 o powierzchni 3.254m2 położonej we wsi Kocioł Duży,

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Pisz .

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Przewodniczący Rady

Józef SkrodzkiData dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 4 lis 2003 17:31
Opublikował(a): Grażyna Wnęta
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1510 razy