BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA Nr LI/648/06 RADY MIEJSKIEJ W PISZU

z dnia: 25 października 2006 r.
w sprawie: sprzedaży nieruchomości położonej na terenie gminy Pisz, stanowiącej własność Gminy Pisz
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181 poz. 1337), art. 13 ust. 1 oraz art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, poz. 2782, z 2005 r. Nr 130, poz.1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459, z 2006 r. Nr 104, poz. 708) Rada Miejska uchwala co następuje:

§1. Wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze bezprzetargowej działki nr 200/1 o pow. 223 m2 położonej w obrębie Pisz 2 dla której w Sądzie Rejonowym w Piszu prowadzona jest księga wieczysta KW Nr 7203, przeznaczonej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, oznaczonej numerem działki 195/2.

§2.Traci moc uchwała Nr XLIX/603/06 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 czerwca 2006 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej na terenie gminy Pisz, stanowiącej własność Gminy Pisz

§3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pisza


§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Józef Skrodzki
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 21 gru 2007 09:34
Opublikował(a): Marcin Ilewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1651 razy