BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA Nr LI/647/06 RADY MIEJSKIEJ w PISZU

z dnia: 25 października 2006 r.
w sprawie: sprzedaży oraz oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości położonych na terenie gminy Pisz, stanowiących własność Gminy Pisz.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit.a) ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162 poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r Nr 17, poz 128, Nr 181 poz. 1337) oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz.2603, Nr 281, poz. 2782, z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459, z 2006 r. Nr 104, poz. 708), Rada Miejska uchwala, co następuje:


§ 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż poniższych nieruchomości lokalowych wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu:
- lokalu użytkowego nr 22 o powierzchni użytkowej 20,43 m2, położonego w budynku nr 11 przy Pl. Daszyńskiego w Piszu wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w działce gruntu oznaczonej nr 411/1 o pow. 424 m2, położonej w Piszu przy Pl. Daszyńskiego dla której w Sądzie Rejonowym w Piszu prowadzona jest księga wieczysta KW Nr 11982.
- lokalu użytkowego nr 18 o powierzchni użytkowej 37,10 m2, położonego w budynku nr 11 przy Pl. Daszyńskiego w Piszu wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w działce gruntu oznaczonej nr 411/1 o pow. 424 m2, położonej w Piszu przy Pl. Daszyńskiego dla której w Sądzie Rejonowym w Piszu prowadzona jest księga wieczysta KW Nr 11982.

§ 2.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pisza.

§ 3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący Rady

Józef Skrodzki
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 21 gru 2007 09:34
Opublikował(a): Marcin Ilewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1533 razy