BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA LI/651/06 RADY MIEJSKIEJ w PISZU

z dnia: 25 października 2006 r.
w sprawie: wydzierżawienia nieruchomości stanowiących własność Gminy Pisz, położonych na terenie gminy Pisz.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit.a) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U.z 2001r. Nr 142,poz.1591, z 2002r. Nr 23,poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214,poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162 poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167 poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r Nr 17, poz. 128, Nr 181 poz. 1337) oraz art.13 ust.1, art. 37 ust 4. ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz.2603, Nr 281, poz. 2782, z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459, z 2006 r. Nr 104, poz. 708), Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na wydzierżawienie na okres do 10 lat nieruchomości położonych na terenie gminy Pisz zabudowanych garażami murowanymi:
- działki nr 760 o pow. 47 m2 położonej w Piszu przy ul. Staszica, dla której w Sądzie Rejonowym w Piszu prowadzona jest księga wieczysta KW Nr 12877,
- działki nr 698 o pow. 22 m2 położonej w Piszu przy ul. Gdańskiej, dla której w Sądzie Rejonowym w Piszu prowadzona jest księga wieczysta KW Nr 13025,

§ 2. Wyraża się zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości wymienionych w § 1.

§ 3.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pisza.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Józef Skrodzki
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 21 gru 2007 08:59
Opublikował(a): Marcin Ilewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1405 razy