BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XII/107/07 Rady Miejskiej w Piszu

z dnia: 23 lipca 2007 r.
w sprawie: wyrażenia woli objęcia granicami Warmińsko – Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, nieruchomości położonej na terenie Gminy Pisz
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327) Rada Miejska uchwala co następuje:

§1. Wyraża się wolę podjęcia działań zmierzających do objęcia granicami Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie geodezyjnym Pisz 1, składającej się z działek o numerach:
1) 1431/6 o pow. 7,3981 ha,
2) 1458 o pow. 7,8708 ha,
3) 1462/1 o pow. 10,5659 ha,
4) 1462/2 o pow. 0,5797 ha,
o ogólnej powierzchni 26,4145 ha.
Dla powyższej nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Piszu prowadzona jest księga wieczysta KW Nr 22783,

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pisza

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Stanisław Olender
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 21 gru 2007 09:31
Opublikował(a): Marcin Ilewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1512 razy