BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA Nr L/616/06 RADY MIEJSKIEJ w PISZU

z dnia: 15 września 2006 r.
w sprawie: sprzedaży nieruchomości położonych na terenie gminy Pisz, stanowiących własność Gminy Pisz
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit.a) ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23,poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717,Nr 162 poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 z 2006 r Nr 17, poz 128) oraz art.13 ust.1 i art. 37 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2004r. Nr 261, poz.2603, Nr 281, poz. 2782, z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459, z 2006 r. Nr 104, poz. 708), Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1.Wyraża się zgodę na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie gminy Pisz zabudowanych garażami murowanymi:
- działki nr 1089 o pow. 22 m2 położonej w Piszu przy ul. Staszica, dla której w Sądzie Rejonowym w Piszu prowadzona jest księga wieczysta KW Nr 12877,
- działki nr 462/43 o pow. 23 m2 położonej w Piszu przy ul. Gałczyńskiego, dla której w Sądzie Rejonowym w Piszu prowadzona jest księga wieczysta KW Nr 12764,

§ 2. Wyraża się zgodę na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie gminy Pisz zabudowanych pawilonami handlowymi:
- działek nr: 520/2 o pow. 126 m2, nr 520/3 o pow. 142 m2, nr 522/2 o pow. 126 m2, nr 522/3 o pow. 118 m2, nr 524/2 o pow. 80 m2, nr 524/3 o pow. 235 m2 położonych w Piszu przy ul. Wojska Polskiego, dla których w Sądzie Rejonowym w Piszu prowadzona jest księga wieczysta KW Nr 12303,

§ 3. Zwalnia się z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości, o których mowa w § 1 i § 2, ze względu na to, że sprzedaż następuje na rzecz osób, które dzierżawią nieruchomość na podstawie umowy zawartej na 10 lat i zostały one zabudowane na podstawie zezwolenia na budowę.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pisza.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady

Józef Skrodzki
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 21 gru 2007 09:32
Opublikował(a): Marcin Ilewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1445 razy