BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XVI/150/07 Rady Miejskiej w Piszu

z dnia: 30 października 2007 r.
w sprawie: przyjęcia zmiany statutu Związku Gmin „Czyste Mazury” z siedzibą w Mrągowie.


Na podstawie art. 64 i 67 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.1218) Rada Miejska w Piszu uchwala co następuje:


§ 1.
W statucie Związku Gmin „Czyste Mazury” stanowiącym załącznik do uchwały Nr XVIII/204/03 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie utworzenia Związku Gmin „Czyste Mazury” oraz przyjęcia statutu Związku, zmienionym uchwałą Nr XIX/226/04 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 29 stycznia 2004 r. w sprawie przyjęcia zmian statutu Związku Gmin „Czyste Mazury”, uchwałą Nr XXVII/312/04 z dnia 29 września 2004 r. w sprawie przyjęcia zmian statutu Związku Gmin „Czyste Mazury”, uchwałą Nr XVLIII/564/06 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 26 kwietnia 2006 r. w sprawie przyjęcia zmiany statutu Związku Gmin „Czyste Mazury”, przyjmuje się następującą zmianę:
W § 2 w ust. 1 po lit. h dodaje się litery i) – o) w brzmieniu:
” i) Miasto Szczytno,
j) Gmina Szczytno,
k) Gmina Wielbark,
l) Gmina Świętajno,
ł) Gmina Rozogi,
m) Gmina Jedwabno,
n) Gmina Dźwierzuty,
o) Miasto i Gmina Pasym.”

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pisza.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący Rady

Stanisław Olender
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 21 gru 2007 09:34
Opublikował(a): Krzysztof Nosek
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1624 razy