BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XVI/139/07 Rady Miejskiej w Piszu

z dnia: 30 października 2007 r.
w sprawie: zamiany nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz na nieruchomość będącą własnością osób fizycznych.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit.a) ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001r. Nr 142,poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113,poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717,Nr 162 poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz.1759, z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138 poz. 974 i Nr 173 poz. 1218) art.15 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, Nr 281, poz.2782, z 2005r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz.1420, Nr 175, poz. 1459, z 2006r. Nr 104, poz.708, Nr 220 poz.1600 i 1601 z 2007 r. Nr 69, poz. 468, Nr 173 poz. 1218), Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1. Wyraża się zgodę na dokonanie zamiany nieruchomości - działki niezabudowanej oznaczonej numerem geodezyjnym 18/25 o pow. 186 m2 położonej w Piszu przy ul. Warmińskiej stanowiącej własność Gminy Pisz, na nieruchomość będącą własnością osób fizycznych - działkę niezabudowaną oznaczoną numerem geodezyjnym 19/17 o pow. 186 m2 położoną w Piszu przy ul. Warmińskiej

§ 2. Dla nieruchomości opisanych w § 1 prowadzone są księgi wieczyste w Sądzie Rejonowym w Piszu Wydział Ksiąg Wieczystych: KW Nr 19562 (dla nieruchomości będącej własnością Gminy Pisz), nr 26316 (dla nieruchomości będącej własnością osób fizycznych).

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pisza.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady

Stanisław Olender
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 21 gru 2007 09:34
Opublikował(a): Marcin Ilewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1480 razy