BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XVI/147/03 Rady Miejskiej w Piszu

z dnia: 29 pażdziernika 2003 r.
w sprawie: sprzedaży nieruchomości położonej na terenie miasta i gminy Pisz stanowiącej własność Gminy Pisz
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.Dz.U.z 2001r.Nr142,poz.1591,z 2002r.Nr23 ,poz.220,Nr62,poz. 558,Nr113,poz.984,Nr153,poz.1271 i Nr214,poz.1806,z 2003r.Nr80,poz.717,Nr162 poz.1568) oraz art.13 ust.1,art.37 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.z 2000 r.Nr46,poz.543, z 2001 r.Nr129,poz.1447 i Nr154, poz.1800, z 2002 r. Nr25, poz.253, Nr74,poz.676, Nr113,poz.984, Nr126,poz.1070, Nr130,poz.1112, Nr153,poz.1271 i Nr200,poz.1682 i Nr 240,poz.2058 oraz z 2003 r.Nr1,poz.15 i Nr80,poz.717,720 i 721, Nr.96,poz.874,Nr124,poz.1152,
Nr.162 poz 1568) Rada Miejska w Piszu uchwala co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż:
- części działki nr 503/7 o powierzchni około 300 m2, położonej w Piszu przy ulicy Piłsudskiego ,

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Pisz.


§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Józef Skrodzki


Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 12 lis 2003 14:17
Opublikował(a): Ewa Żmijewska
Zaakceptował(a): Ewa Żmijewska
Artykuł był czytany: 1517 razy