BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XI/86/07 Rady Miejskiej w Piszu

z dnia: 25 czerwca 2007 r.
w sprawie: zamiany prawa własności nieruchomości położonych na terenie gminy Pisz
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327) oraz art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, Nr 281, poz. 2782, z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459, z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 220 poz. 1600 i 1601) Rada Miejska uchwala co następuje:


§1. Wyraża się zgodę na dokonanie zamiany prawa własności części działki nr 109/5 o powierzchni ok. 0,3920 ha oraz części działki nr 5/13 o pow. ok. 0,0380 ha, położonych w obrębie Wiartel gmina Pisz, stanowiących własność Gminy Pisz, dla których w Sądzie Rejonowym w Piszu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta Kw Nr 28790 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały na prawo własności dwóch części nieruchomości oznaczonej numerem działki 5/14 o ogólnej powierzchni ok. 0,20 ha, położonej we wsi Wiartel gmina Pisz, będącej własnością osób fizycznych, objętej księgą wieczystą Kw Nr 32859, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.


§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pisza


§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Stanisław Olender

Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 20 gru 2007 11:58
Opublikował(a): Ewa Żmijewska
Zaakceptował(a): Ewa Żmijewska
Artykuł był czytany: 1537 razy