BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XI/102/07 Rady Miejskiej w Piszu

z dnia: 25 czerwca 2007 r.
w sprawie: nabycia na rzecz Gminy Pisz nieruchomości położonej na terenie gminy Pisz

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z
2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327) Rada Miejska uchwala co następuje:


§1. 1. Wyraża się zgodę na nabycie nieruchomości stanowiącej własność Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółki z o.o. w Piszu, położonej w Piszu przy ul. Gdańskiej, oznaczonej numerem działki 323/2 o powierzchni 0,8430 ha, zabudowanej budynkiem administracyjno-socjalnym o powierzchni użytkowej 286,51 m2, budynkiem garażowym o powierzchni użytkowej 152,40 m2 i wieżą ciśnień o powierzchni użytkowej kondygnacji parteru 19,75 m2, dla której Sąd Rejonowy w Piszu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Kw Nr 14986, o wartości 446.820 zł w drodze zamiany na:
1) sieć wodociągową Stare Guty – Pietrzyki o średnicy 110 mm i długości 400 mb
2) przyłącze wodociągowe Jagodne o średnicy 32 mm i długości 22 mb
3) sieć sanitarną Maldanin (kolektor sanitarny o średnicy 300 mm i długości 927 m, kolektor sanitarny o średnicy 200 mm i długości 718 m, przyłącza sanitarne o średnicy 150 mm i długości 66 m, kolektory tłoczne o średnicy 110 mm i długości 500 m, przepompownie ścieków szt. 2)
4) sieć wodociągową Imionek o średnicy 150 mm i długości 578 mb, o średnicy 100 mm i długości 151 mb oraz przyłącza (sztuk 5) o średnicy 53 mm i długości 74 mb
stanowiące własność Gminy Pisz
2. Różnicę pomiędzy wartością przekazywanej nieruchomości a wartością przekazywanych rzeczy ruchomych pokryje Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Piszu

§2. Traci moc uchwała Nr LI/644/06 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 25 października 2006 r. w sprawie nabycia na rzecz Gminy Pisz nieruchomości położonej na terenie gminy Pisz.

§3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pisza.


§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Stanisław Olender


Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 20 gru 2007 12:00
Opublikował(a): Ewa Żmijewska
Zaakceptował(a): Ewa Żmijewska
Artykuł był czytany: 1471 razy