BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwałą Nr LI/644/06 Rady Miejskiej w Piszu

z dnia: 25 paźziernika 2006 r.
w sprawie: nabycia na rzecz Gminy Pisz nieruchomości położonej na terenie gminy Pisz

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z
2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337) Rada Miejska uchwala co następuje:


§1. 1. Wyraża się zgodę na nabycie nieruchomości położonej w Piszu przy ul. Gdańskiej, oznaczonej numerem działki 323/2 o powierzchni 0,8430 ha, zabudowanej budynkiem administracyjno-socjalnym o pow. użytkowej 286,51 m2, budynkiem garażowym o powierzchni użytkowej 152,40 m2 i wieżą ciśnień o powierzchni użytkowej kondygnacji parteru 19,75 m2, dla której Sąd Rejonowy w Piszu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr 14986, o wartości 446.820 zł w drodze zamiany na:
1) sieć wodociągową Stare Guty – Pietrzyki o średnicy 110 mm i długości 400 mb o wartości księgowej 7.654,02 zł
2) przyłącze wodociągowe Stare Guty o średnicy 40mm i długości 335 mb o wartości księgowej 5.331,76 zł
3) sieć wodociągową Jagodne o średnicy 110 mm i długości 85 mb i średnicy 90 mm i długości 293 mb o wartości ewidencyjnej 10.117,95 zł
4) sieć wodociągową Jagodne o średnicy 32 mm i długości 22 mb o wartości ewidencyjnej 1.589,38 zł
5) sieć sanitarną Maldanin (kolektor sanitarny o średnicy 300 mm – długość 927 m, kolektor sanitarny o średnicy 200 mm i długości 718 m, przyłącza sanitarne o średnicy 150 mm i długości 66 m, kolektory tłoczne o średnicy 110 mm i długości 500 m, przepompownie ścieków szt. 2) o wartości ewidencyjnej 422.564,58 zł
2. Różnicę pomiędzy wartością przekazywanej nieruchomości a wartością przekazywanych rzeczy ruchomych pokryje Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Piszu


§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pisza.


§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Józef Skrodzki


Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 20 gru 2007 12:21
Opublikował(a): Ewa Żmijewska
Zaakceptował(a): Ewa Żmijewska
Artykuł był czytany: 1528 razy