BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr V/35/07 Rady Miejskiej w Piszu

z dnia: 26 stycznia 2007 roku
w sprawie: skargi na działalność Burmistrza Pisza

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, póz. 1591, z 2002 r. Nr 23, póz. 220, Nr 62, póz. 558, Nr
113, póz. 984, Nr 153, póz. 1271, Nr 214, póz. 1806, z 2003 r. Nr 80, póz. 717, Nr 162, póz.
1568, z 2004 r. Nr 102, póz. 1055, Nr 116, póz. 1203, Nr 167, póz. 1759, z 2005 r. Nr 172,
poz.1441, Nr 175, poz.1457 z 2006 r. Nr 17 poz.128. Nr 181, poz.1337) w związku z art. 229
pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z
2000 r. Nr 98, póz. 1071, z 2001 r. Nr 49, póz. 509, z 2002 r. Nr 113, póz. 984, Nr 153, póz.
1271, Nr 169, póz. 1387, z 2003 r. Nr 130, póz. 1188, Nr 170, póz. 1660, z 2004 r. Nr 162,
póz. 1692 z 2005r. Nr 64, poz.565, Nr 78, poz.682 i Nr 181, poz.1524 ) Rada Miejska
uchwala, co następuje:
§ l
1. Uznać za zasadną skargę na działalność Burmistrza Pisza.
2. Uzasadnienie zajętego przez Radę Miejską stanowiska stanowi załącznik do niniejszej
uchwały.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załącznik
do Uchwały nr V/35/07
Rady Miejskiej w Piszu
z dnia 26 stycznia 2007 r.
Uzasadnienie
Pan Grzegorz Puchalski złożył skargę na działalność Burmistrza Pisza do Warmińsko
- Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, który przekazał ją do rozpatrzenia
Radzie Miejskiej w Piszu. Pan Grzegorz Puchalski złożył w Urzędzie Miejskim
w Piszu prośbę o wydanie zaświadczenia o określonej treści, które było Panu Puchalskiemu
potrzebne do przedłożenia w Spółdzielni Mieszkaniowej w Piszu. Postanowieniem
GKR.71433/Dm-3/21/06 z dnia 26.10.2006r. wydanym przez Sekretarza Gminy
z upoważnienia Burmistrza Pisza odmówiono Panu Puchalskiemu wydania zaświadczenia
o żądanej treści. Pan Puchalski złożył zażalenie na wydane przez Sekretarza Gminy
postanowienie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie, które
postanowieniem SKO 9-63/06 z dnia 05.12.2006r. utrzymało w mocy wydane przez
Sekretarza Gminy postanowienie.
Rada Miejska w Piszu ustaliła, że nie został zachowany termin o którym mowa w art.
217 § 3 kpa oraz nie powiadomiono Pana Grzegorza Puchalskiego o przedłużeniu terminu
załatwienia sprawy.
Rada Miejska w Piszu uznaje skargę za zasadną.
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 21 gru 2007 08:58
Opublikował(a): Piotr Grochal
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1911 razy