BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XV/130/07 Rady Miejskiej w Piszu

z dnia: 21 września 2007r.
w sprawie: skargi na działalność Burmistrza Pisza

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, póz. 1591, z 2002 r. Nr 23, póz.
220, Nr 62, póz. 558, Nr 113, póz. 984, Nr 153, póz. 1271, Nr 214, póz. 1806, z
2003 r. Nr 80, póz. 717, Nr 162, póz. 1568, z 2004 r. Nr 102, póz. 1055, Nr 116,
póz. 1203, Nr 167, póz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457 z
2006 r. Nr 17 poz.128. Nr 181, poz.l337,z 2007 r. Nr 48, poz.327 i Nr 138,
póz. 974 ) w związku z art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, póz. 1071, z 2001 r. Nr
49, póz. 509, z 2002 r. Nr 113, póz. 984, Nr 153, póz. 1271, Nr 169, póz. 1387,
z 2003 r. Nr 130, póz. 1188, Nr 170, póz. 1660, z 2004 r. Nr 162, póz. 1692 z
2005r. Nr 64, poz.565. Nr 78, poz.682 i Nr 181, póz. 1524 ) Rada Miejska
uchwala, co następuje:
§ l
1. Uznać za zasadną skargę na działalność Burmistrza Pisza.
2. Uzasadnienie zajętego przez Radę Miejską stanowiska stanowi załącznik do
niniejszej uchwały.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Załącznik
do Uchwały Nr XV/130/07
Rady Miejskiej w Piszu
z dnia 21 września 2007 r.
Uzasadnienie
Do Rady Miejskiej w Piszu wpłynęła skarga Pani Marzeny Chojnowskiej,
właścicielki Firmy Handlowej "DIADEM", 12-200 Pisz, Pl. Daszyńskiego 14 na
działalność Burmistrza i Zastępcy Burmistrza Pisza, polegającą na
lekceważącym i nieodpowiedzialnym podejściu do sprawy, z którą skarżąca
zwróciła się do Urzędu Miejskiego w Piszu.
Na posiedzenie Komisji do Spraw Skarg stawił się Pan Józef Chojnowski,
mąż skarżącej. Komisja zapoznała się ze skargą i złożonymi wyjaśnieniami .
Pan Józef Chojnowski podaje, że 4 maja 2007 roku zostało złożone w Urzędzie
Miejskim pismo prośbą z przeniesienie stoiska z warz\-wami i owocami, które
pojawiło się obok sklepu Pani Chojnowskiej na początku maja 2007 roku. Takie
usytuowanie tego stoiska według skarżącej powoduje, że wejście do jej sklepu
jest utrudnione, a z lewej strony niewidoczne. Ponadto klienci robiący zakupy
w warzywniaku, jak również właścicielka stoiska, która usytuowała skrzynki
z warzywami tuż przy drzwiach do sklepu Pani Chojnowskiej skutecznie
tarasują wejście. Na dowód takiego faktu skarżąca załączyła 26 zdjęć
obrazujących fakt tarasowania i utrudniania wejścia do jej sklepu. Pan
Chojnowski oświadczył, że na złożone pismo nie otrzymali odpowiedzi w
przewidzianym terminie i wobec tego w dniu 26.06.2007 wystosowali następne
pismo z prośbą o ustosunkowanie się do pisma z dnia 04.05.2007 roku.
Ponieważ w dalszym ciągu skarżący nie otrzymali odpowiedzi z Urzędu, po raz
trzeci zostało skierowane pismo w dniu 04.07.2007 roku wzywające Urząd do
zajęcia się ich sprawą. Dopiero wówczas po kilku dniach Pani Chojnowska


otrzymała pismo podpisane przez Panią Grażynę Leszczyńską, Zastępcę
Burmistrza, informujące że stoisko z warzywami Pana Jerzego Dębek jest
zgodne z prawem i nie koliduje z prowadzoną przez Panią Chojnowską
działalnością. Pani Chojnowską uważa, że takie postanowienie ogranicza
swobodę prowadzonej przez nią działalności. Ponadto stoisko jest usytuowane w
ten sposób, że zasłania wejście do lokali mieszkalnych. Wprawdzie wejście to
jest zablokowane, jednak w każdej chwili mieszkańcy kamienicy mogą je
odblokować.
W sprawie skargi Pani Chojnowskiej wyjaśnienia złożyła Pani Edyta
Kryszajtys, podinspektor Wydziału Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa. Oświadczyła ona, że w dniu 09.02.2007 roku został
złożony wniosek przez Pana Jerzego Dębek dotyczący wydania zezwolenia na
zajęcie pasa chodnika na Placu Daszyńskiego o powierzchni 7,5 m2 na
ustawienie stoiska handlowego na okres od 01.05.2007 do 31.08.2007 roku. W
odpowiedzi na ten wniosek w dniu 08.03.2007 roku została wydana pozytywna
decyzja określająca warunki, na jakich Pan Dębek mógł umieścić swoje stoisko.
Wydanie takiej decyzji nie było konsultowane z właścicielami sklepów ani
wspólnotą mieszkaniową, ponieważ nie są oni stroną w tym postępowaniu. Po
interwencji Pani Chojnowskiej, pracownicy Urzędu Miejskiego wizytowali
kilkakrotnie to stoisko i nie stwierdzili, aby kolidowało ono z wejściem do
sklepu skarżącej. Natomiast co do faktu, że termin udzielania odpowiedzi na
pisma Pani Chojnowskiej został przekroczony. Pani Kryszajtys zgodziła się, że
termin ten nie został dotrzymany. Ponadto Pani Kryszajtys powiedziała, że
sprawdziła, iż w 1991 roku była podjęta uchwała Rady Miejskiej zabraniająca
handlu ulicznego w mieście, ale 8 lipca 1992 roku radni przyjęli uchwałę Nr
XXIV/124/92, która ww. zapis skreślała. Dlatego Pani Kryszajtys uważa, że
decyzja została wydana w zgodzie z obowiązującym prawem. Następnie
Komisja do Spraw Skarg zajęła się analizą terminowości wpływających pism
i udzielania na nie odpowiedzi:1. Pismo Pani Chojnowskiej z dnia 04.05.2007 roku do Urzędu wpłynęło
04.05.2007 roku - odpowiedzi w przewidzianym terminie nie udzielono.
2. Pismo z dnia 26.06.2007 roku do Urzędu wpłynęło 26.06.2007 roku
i następne z dnia 04.07.2007 roku do Urzędu wpłynęło 06.07.2007 roku -
odpowiedź udzielona i wysłana w dniu 09.07.2007roku, czyli po 65
dniach od pierwszego pisma.
Z przytoczonych wyżej faktów wynika, że doszło do naruszenia art. 35 § 3kpa.
Rada Miejska postanowiła uznać skargę za zasadną.

Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 21 gru 2007 08:58
Opublikował(a): Piotr Grochal
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1653 razy