BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr VIII/50/07 Rady Miejskiej w Piszu

z dnia: 30 marca 2007 r.
w sprawie: wyrażenia woli utworzenia i przystąpienia do Lokalnej Organizacji Turystycznej „Mazury Południowe”.
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327) oraz w związku z art. 4 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o Polskiej Organizacji Turystycznej (Dz. U. Nr 62, poz. 689, z 2000 r. Nr 22, poz. 273, z 2001 r. Nr 22, poz. 249, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217 i Nr 249, poz. 1832)

Rada Miejska w Piszu
uchwala, co następuje:

§1
Wyraża się wolę utworzenia i przystąpienia przez Gminę Pisz do Lokalnej Organizacji Turystycznej „Mazury Południowe”, działającej w formie stowarzyszenia, której celem będzie wspieranie rozwoju turystyki i promocji na terenie Powiatu Piskiego.

§2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pisza.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 21 gru 2007 14:21
Opublikował(a): Aleksandra Kubrak
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1746 razy