BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA Nr XLIX/577/06 Rady Miejskiej w Piszu

z dnia: 30 czerwca 2006 r.
w sprawie: nadania drodze wewnętrznej nazwy “ Park Solidarności” w mieście Pisz.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23,poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717,Nr 162 poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 z 2006 r Nr 17, poz 128) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się, nadania drodze wewnętrznej będącej działką oznaczoną nr geodezyjnym 415/16 położonej w obrębie Pisz 1 nazwy “Park Solidarności”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pisza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady
Józef Skrodzki
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 21 gru 2007 14:21
Opublikował(a): Marcin Ilewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1521 razy