BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr VIII/59/07 Rady Miejskiej w Piszu

z dnia: 30 marca 2007r.
w sprawie: uchylająca uchwałę w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej na terenie gminy Pisz, stanowiącej własność Gminy Pisz.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit.a) ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym / tekst jedn. Dz.U.z 2001r. Nr 142,poz.1591 ,z 2002r. Nr 23,poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113,poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r.Nr 80, poz.717,Nr 162 poz.1568, z 2004r.Nr 102, poz.1055,Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz.1759, z 2005 r. Nr 172,poz.1441,
Nr 175 , poz.1457, z 2006r. Nr 17,poz.128 i Nr 181,poz.1337, z 2007r. Nr 48, poz.327/ art.13 ust.1 oraz art.37 ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami / tekst jedn. Dz.U.z 2004r. Nr 261, poz.2603, Nr 281, poz.2782 , z 2005r. Nr 130 ,poz.1087, Nr 169 , poz.1420, Nr 175,poz.1459, z 2006r. Nr 104,poz.708, Nr 220 poz.1600 i 1601 /, Rada Miejska uchwala, co następuje:
§1.
Uchyla się Uchwałę Nr XLVII/541/06 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 31 marca 2006r. w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej na terenie gminy Pisz, stanowiącej własność Gminy Pisz.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pisza.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Stanisław OlenderData dodania:
Data upublicznienia: piątek, 21 gru 2007 14:22
Opublikował(a): Grażyna Wnęta
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1615 razy