BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XVIII/169/07 Rady Miejskiej w Piszu

z dnia: 28 grudnia 2007r.
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2007 rok.
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2001r Nr 142, poz.1591 ,z 2002r Nr 23, poz 220, Nr 62, poz.558,Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r Nr 80, poz. 717,Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327 , Nr 138, poz.974 i Nr 173, poz. 1218) oraz art. 165 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz. 2104, Nr 169, poz. 1420 i z 2006r. Nr 45, poz.319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz.1381 i Nr 249, poz. 1832, z 2007r. Nr 82, poz. 560 ,Nr 88, poz. 587 Nr 115, poz.791 i Nr 140, poz. 984)

Rada Miejska uchwala, co następuje:
§ 1
1.Zmienia się plan dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.
2.Zmienia się plan wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.
3.Zmienia się plan wydatków inwestycyjnych gminy w roku budżetowym 2007 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.
4. Zmienia się kwoty limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 2009, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały.
5. Zmienia się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2007 r. zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały.
6. Zmienia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2007r. zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej Uchwały.
§ 2
Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
1. Plan dochodów ogółem: 66.780.757,00 zł.,
2. Plan wydatków ogółem: 65.966.122,00 zł.
§ 3
Nadwyżkę budżetu w wysokości 814.635,00 zł. przeznacza się na spłaty rat kredytów i pożyczek w kwocie 814.635,00 zł.
§ 4
Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Pisza.
§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady

Stanisław OlenderData dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 31 gru 2007 13:46
Opublikował(a): Aldona Klimek
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1553 razy