BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XVI/158/03

z dnia: 29 października 2003 r.
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pisz dotyczącego obrębu części wsi Pilchy.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt.5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz.1806 z 2003r Nr 80, poz.717, Nr 162 poz. 1568) i art. 3 ust.1, art. 14 ust.1, 2, 4 i 5 i art.15 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz. U. Nr 80, poz. 717/ Rada Miejska w Piszu uchwala co następuje:

§ 1.1. Postanawia się przystąpić do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pisz, dotyczącego obrębu części wsi Pilchy.

2. Ustala się dominującą funkcję dla obrębu części wsi Pilchy.

- zabudowa letniskowa

3. Teren objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy dla obrębu części wsi Pilchy został określony na mapie stanowiącej załącznik graficzny do niniejszej Uchwały.

-§ 2. W ustaleniach do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pisz dotyczącego obrębu części wsi Pilchy należy uwzględnić:

1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej;

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych;

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy;

7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie , ustalonych na podstawie odrębnych przepisów;

8) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym;

9) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy;

10) zasady modernizacji ,rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej;

11) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania , urządzenia i użytkowania terenów;

12) stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę o której mowa w art.36 ust.4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

13) granice obszarów wymagających przeprowadzania scaleń i podziałów nieruchomości;

14) granice obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej;

15) granice obszarów wymagających przekształceń lub rekultywacji;

16) granice terenów rekreacyjno-wypoczynkowych oraz terenów służących organizacji imprez masowych.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XLII/425/2002 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 10 września 2002 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pisz dotyczącej obrębu części wsi Pilchy.


§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Pisz.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Józef Skrodzki


Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 25 lis 2003 16:59
Opublikował(a): Ewa Michalak-Turska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1588 razy