BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA Nr X/107/03

z dnia: 30 czerwca 2003 r.
w sprawie: nabycia nieruchomości Skarbu Państwa na własność Gminy Pisz
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717) oraz art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych ( Dz.U.Nr 32, poz. 191, Nr 43, poz. 253 i Nr 92, poz. 541, z 1991 r. Nr 34, poz. 151, z 1992 r. Nr 6 poz. 20, z 1993 r. Nr 40, poz. 180, z 1994 r. Nr 1 poz. 3 i Nr 65, poz. 285, z 1996 r. Nr 23, poz. 102 i Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 9 poz. 43 oraz z 2002 r. Nr 153, poz. 1271) Rada Miejska uchwala co następuje:
§1
Wyraża się zgodę na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Pisz nie zabudowanej nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w Piszu przy ul. Jagodnej, oznaczonej nr 1127/60 o pow. 632 m2.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Pisz.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 17 lip 2003 13:57
Opublikował(a): Ewa Żmijewska
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 1462 razy