BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA Nr XVI/169/03

z dnia: 29 października 2003r.
w sprawie: odrzucenia protestu do projektu planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Łupki
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568), art.18, ust.2, pkt.8 i 9 oraz art. 23, ust.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r o zagospodarowaniu przestrzennym / (Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139, Nr 41, poz. 412, Nr 111, poz. 1279, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157, Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 14, poz. 124, Nr 100, poz. 1085, Nr 115, poz. 1229, Nr 154, poz. 1804, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 113, poz. 984, Nr 130, poz.1112), w związku z art. 85 ust.2 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz.U.Nr.80, poz.717/ Rada Miejska w Piszu uchwala co następuje:

§ 1

1. Odrzuca się w całości protest złożony do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Łupki.
2.Tekst protestu stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Uzasadnienie odrzucenia protestu stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Pisz.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący Rady
Józef Skrodzki

Załącznik nr 2 do Uchwały
nr XVI/169/03
Rady Miejskiej w Piszu
z dnia 29 października 2003rW dniu 18.08.2003 do Urzędu Gminy i Miasta w Piszu wpłynął protest pana Janusza Gromek, dotyczący projektu planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Łupki. Wnoszący protest sprzeciwił się ustaleniu na części działki obszaru drogi wewnętrznej.


Rada Miejska w Piszu podejmując decyzję o sporządzeniu projektu planu umożliwiła właścicielom działek legalne zagospodarowanie posesji jako działek letniskowych z prawem zabudowy, narzucając jednocześnie warunki mające na celu narzucenie, zachowanie i/lub przywrócenie ładu przestrzennego, wysokiego poziomu estetycznego zabudowy i zagospodarowania oraz minimalizację negatywnych oddziaływań na środowisko. Wśród tych warunków jest między innymi poszerzenie drogi wewnętrznej 5 KW tak, aby:

- docelowe parametry drogi były zbliżone do powszechnie stosowanych w Polsce i na świecie przy projektowaniu terenów zabudowanych
- umożliwić bezkolizyjną realizację większości projektowanej infrastruktury podziemnej i nadziemnej
- zapewnić miejsce na realizację jezdni oraz rowów odwadniających
- umożliwić płynny dwustronny ruch pojazdów.


Projekt planu przewiduje, że droga 5 KW będzie drogą niepubliczną (wewnętrzną), w związku z czym nie istnieje możliwość jej poszerzenia bez zgody właścicieli przylegających do niej posesji. Projekt planu umożliwia więc dalsze użytkowanie nieruchomości na dotychczasowych zasadach (tj. jako działek rolnych).
Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 25 lis 2003 16:53
Opublikował(a): Ewa Michalak-Turska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1310 razy