BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA Nr XIX/197/08 Rady Miejskiej w Piszu

z dnia: 19 lutego 2008 r.
w sprawie: ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w złotych, określonych w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników obsługi i administracji szkół, przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pisz oraz Zespołu Ekonomicznej Obsługi Szkół i Przedszkoli w Piszu.Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst. jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz.1218) w związku z § 2 pkt 2 oraz § 3 ust. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego / Dz. U. Nr 146, poz. 1222 i Nr 160, poz. 1343, z 2006 r., Nr 38, poz. 261/ Rada Miejska w Piszu uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się najniższe wynagrodzenie zasadnicze pracowników obsługi i administracji szkół, przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pisz oraz Zespołu Ekonomicznej Obsługi Szkół i Przedszkoli w Piszu w kwocie 700 zł (słownie: siedemset złotych).

2. Wartość jednego punktu w jednostkach, o których mowa w ust. 1 wynosić będzie 6 zł (słownie: sześć złotych).

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XL/479/05 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 27 października 2005 roku w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w złotych, określonych w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników obsługi i administracji szkół, przedszkola i Zespołu Ekonomicznej Obsługi Szkół i Przedszkoli w Piszu, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pisz.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pisza.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady
Stanisław Olender
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 3 mar 2008 09:52
Opublikował(a): Aleksandra Kubrak
Zaakceptował(a): Aleksandra Kubrak
Artykuł był czytany: 1526 razy