BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA Nr XIX/190/08 Rady Miejskiej w Piszu

z dnia: 19 lutego 2008 roku
w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Piszu.
Na podstawie art. 21 ust.3 w związku z art. 18a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. l591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167 poz.1759, z 2005 r., Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz 1337 , z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.1218 ) Rada Miejska w Piszu u c h w a l a, co następuje:

§1
Zatwierdza się plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Piszu na rok 2008 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady
Stanisław Olender
Załącznik
do Uchwały Nr XIX/190/08
Rady Miejskiej w Piszu
z dnia 19 lutego 2008r.


PLAN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ na 2008 ROK

Luty:
Kontrola prawidłowości wykorzystania przez organizacje pozarządowe środków finansowych otrzymanych z budżetu gminy za lata 2006 – 2007.

Marzec, Kwiecień:
Sprawdzenie realizacji budżetu Gminy Pisz za 2007 rok oraz sformułowanie wniosków dotyczących udzielenia lub nie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Pisza.
Maj:
Kontrola prawidłowości wykorzystania środków przeznaczonych na dowożenie uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów za rok 2007 oraz zapewnienia bezpieczeństwa uczniom przez przewoźników.
Czerwiec:
Kontrola prawidłowości wykorzystania dotacji budżetowej przez Gminny Zespół Szkół w Piszu w latach 2006 – 2007 otrzymanej z Gminy Pisz.
Lipiec:
Sprawdzenie realizacji wniosków sformułowanych podczas kontroli świetlic wiejskich w 2007 roku.
Sierpień:
Kontrola gospodarki finansowej ( wydatków i dochodów) Miejsko-Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Piszu za rok 2007.

Wrzesień, Październik, Listopad :
Kontrola realizacji uchwał Rady Miejskiej w Piszu za rok 2007 w sprawach:
a)zbycia nieruchomości,
b)wydzierżawienia nieruchomości na okres powyżej 3 lat,
c)zamiany nieruchomości,
d)przydziału i sprzedaży lokali mieszkalnych oraz sprzedaży lokali użytkowych.
Grudzień:
1. Analiza projektu budżetu Gminy Pisz na 2009 rok.
2. Analiza aktów normatywnych wydanych przez Burmistrza Pisza dotyczących ustalenia stawek czynszu dzierżawy lub najmu lokali lub innych nieruchomości.
3. Opracowanie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2009 rok.

Przewodniczący Rady Stanisław Olender
Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 4 mar 2008 15:37
Opublikował(a): Helena Tumulska
Zaakceptował(a): Wiesław Pupek
Artykuł był czytany: 1486 razy