BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XIX/214/08 Rady Miejskiej w Piszu

z dnia: 19 lutego 2008 r.
w sprawie: skargi na działalność Burmistrza Pisza

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457 z 2006 r. Nr 17 poz.128, Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.974 i Nr 173, poz. 1218 ) w związku z art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, Nr 170, poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692 z 2005r. Nr 64, poz.565, Nr 78, poz.682 i Nr 181, poz.1524 ) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1


1. Uznać za bezzasadną skargę na działalność Burmistrza Pisza.

2. Uzasadnienie zajętego przez Radę Miejską stanowiska stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Stanisław OlenderZałącznik
do uchwały Nr XIX/214/08
Rady Miejskiej w Piszu
z dnia 19 lutego 2008 rokuDo Rady Miejskiej w Piszu wpłynęła skarga Pana Zbigniewa Wiszowatego, zamieszkałego w Piszu na działalność Burmistrza Pisza.
Pan Wiszowaty pisze w skardze, że „jesienią 2007 roku syn sołtysa wsi Ciesina w gminie Pisz otrzymał przydział lokalu mieszkalnego do adaptacji na koszt własny. Zgodnie z § 18 uchwały Nr XI/90/07 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 25 czerwca 2007 roku w sprawie ustalenia zasad wynajmu lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Pisz „informacje o obiektach budowlanych i lokalach, o których mowa w § 1, przeznaczonych do adaptacji na koszt własny, podawane są do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Piszu””. Pan Wiszowaty podaje, że „informacja ta w żaden sposób nie została upubliczniona”. Pan Wiszowaty uważa, że Burmistrz Pisza nierówno traktuje osoby oczekujące na mieszkania komunalne, a przydział lokalu w Ciesinie został dokonany wbrew zasadom zawartym w ww. uchwale.
Z pisemnych wyjaśnień złożonych przez Pana Zenona Bednarczyka, Zastępcę Burmistrza Pisza wynika, że lokal o którym pisze w skardze Pan Wiszowaty został pierwotnie przydzielone Państwu Krystynie i Czesławowi Tyc, zamieszkałym we wsi Ciesina w 2006 roku, a więc w czasie obowiązywania poprzedniej uchwały Nr XVIII/152/2000 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 28 lutego 2000 w sprawie kryteriów wyboru osób, z którymi umowy najmu lokalu mieszkalnego z mieszkaniowego zasobu Gminy i Miasta Pisz będą zawierane w pierwszej kolejności. Państwo Tyc pozytywnie przeszli przez procedurę zawartą w obowiązującej uchwale i w dniu 08.02.2006 roku zawarli z Burmistrzem Pisza przedwstępną umowę najmu lokalu Nr 4 położonego w budynku Nr 11 „A”. Następnie w dniu 25 lipca 2007 roku Pani Krystyna Tyc złożyła w Urzędzie Miejskim w Piszu podanie o rozwiązanie przedwstępnej umowy najmu ww. lokalu. Burmistrz Pisza w dniu 17.08.2007 roku wyraził zgodę na rozwiązanie ww. umowy za porozumieniem stron. Natomiast Pani Renata Murach, zamieszkała w Ciesinie w dniu 23.01.2007 roku złożyła w Urzędzie Miejskim w Piszu wniosek o przydział lokalu z zasobów komunalnych na rok 2007. W związku z tym Burmistrz Pisza zwrócił się w dniu 27.09.2007 roku do Komisji Porządku Publicznego, Bezpieczeństwa i Spraw Rodziny Rady Miejskiej w Piszu z prośbą o zaopiniowanie propozycji przydziału do zaadaptowania na lokal mieszkalny ww. lokalu przez Państwa Murach. Prośba została zaopiniowana pozytywnie pismem z dnia 15 października 2007 roku, znak BRM.0063-2/28/07. W dniu 19.10.2007 roku Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Piszu zwrócił się do Rady Sołeckiej Sołectwa Ciesina oraz Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu o wydanie opinii dotyczącej przydziału przedmiotowego lokalu Państwu Murach. Zarówno Rada Sołecka jak i MGOPS w Piszu pozytywnie zaopiniowały przyznanie lokalu Państwu Murach. W związku z powyższym Burmistrz Pisza pismem z dnia 29.10.2007 roku znak: GK.71403-149/07 przydzielił Państwu Renacie I Tomaszowi Murach lokal do adaptacji.
Reasumując, lokal o którym mowa wyżej Komisja Porządku Publicznego, Bezpieczeństwa i Spraw Rodziny Rady Miejskiej w Piszu pozytywnie zaopiniowała do adaptacji przez Państwa Tyc w dniu 23.01.2006 roku. Następnie w dniu 25 lipca 2007 roku Pani Krystyna Tyc złożyła w Urzędzie Miejskim w Piszu podanie o rozwiązanie przedwstępnej umowy najmu ww. lokalu. Burmistrz Pisza przychylił się do tej prośby. W wyniku przeprowadzonego postępowania ww. lokal został przyznany Państwu Murach. W związku z tym, że lokal ten już raz został przeznaczony do adaptacji w roku 2006 roku, nie istniała konieczność informowania o tym na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Piszu. Dlatego też § 18 uchwały Nr XI/90/07 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 25 czerwca 2007 roku w sprawie ustalenia zasad wynajmu lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Pisz (Dz. Urz.Woj.Warm-Maz. Nr 126, poz.1734) nie został naruszony.
Rada Miejska postanowiła uznać skargę za
bezzasadną.

Przewodniczący Rady Stanisław Olender

Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 6 mar 2008 14:32
Opublikował(a): Helena Tumulska
Zaakceptował(a): Wiesław Pupek
Artykuł był czytany: 1926 razy