BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA Nr XVI/175/03

z dnia: 29 października 2003r
w sprawie: odrzucenia protestu do projektu planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Uściany
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568), art.18, ust.2, pkt.8 i 9 oraz art. 23, ust.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r o zagospodarowaniu przestrzennym / (Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139, Nr 41, poz. 412, Nr 111, poz. 1279, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157, Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 14, poz. 124, Nr 100, poz. 1085, Nr 115, poz. 1229, Nr 154, poz. 1804, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 113, poz. 984, Nr 130, poz.1112), w związku z art. 85 ust.2 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz.U.Nr.80, poz.717/ Rada Miejska w Piszu uchwala co następuje:

§ 1

1. Odrzuca się w całości protest złożony do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Uściany. Tekst protestu stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały
2. Uzasadnienie odrzucenia protestu stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Pisz.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący Rady
Józef Skrodzki

Załącznik nr 2 do Uchwały
Nr XVI/ 175/03
Rady Miejskiej w Piszu
z dnia 29 października 2003 r.


W dniu 31.07.2003r. do Urzędu Gminy i Miasta w Piszu wpłynął protest Pana Ryszarda Pieklika dotyczący projektu planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Uściany. Wnoszący protest sprzeciwił się ustaleniu na działce nr 69/9 obszaru zabudowy letniskowej.

Rada Miejska w Piszu postanowiła zmienić funkcję w/w działek z UTL (teren zabudowy letniskowej) na obszar funkcjonalny typu MN/UTL (teren zabudowy mieszkaniowo-letniskowej).

W celu uporządkowania zagadnień związanych z właściwą klasyfikacją terenu, projekt planu zagospodarowania przestrzennego będzie przewidywał czytelny sposób zróżnicowania obszarów typu MN/UTL (zabudowy mieszkaniowo-letniskowej). Ponieważ warunki zabudowy terenu są jednakowe, wyznaczenie funkcji zagospodarowania terenu odbywać się będzie na podstawie faktu zameldowania się właściciela na terenie danej nieruchomości.


Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 25 lis 2003 16:48
Opublikował(a): Ewa Michalak-Turska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1596 razy