BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA Nr XVI/164/03

z dnia: 29 października 2003 r.
w sprawie: odrzucenia protestu do projektu planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Łupki.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568), art.18, ust.2, pkt.8 i 9 oraz art. 23, ust.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r o zagospodarowaniu przestrzennym / (Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139, Nr 41, poz. 412, Nr 111, poz. 1279, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157, Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 14, poz. 124, Nr 100, poz. 1085, Nr 115, poz. 1229, Nr 154, poz. 1804, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 113, poz. 984, Nr 130, poz.1112), w związku z art. 85 ust.2 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz.U.Nr.80, poz.717/ Rada Miejska w Piszu uchwala co następuje:

§ 1

1. Odrzuca się w całości protest złożony do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Łupki. Tekst protestu stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Uzasadnienie odrzucenia protestu stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Pisz.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady
Józef Skrodzki
Załącznik nr 2 do Uchwały
nr XVI/164/03
Rady Miejskiej w Piszu
z dnia 29 października 2003 r.


W dniu 13.08.2003 do Urzędu Gminy i Miasta w Piszu wpłynął protest Pani Bożeny Przybyszewskiej, dotyczący projektu planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Łupki. Wnosząca protest sprzeciwiła się ustaleniu na działkach o nr 62/20 i 62/31 obowiązku przyłączenia do istniejącej sieci kanalizacyjnej.

W celu uporządkowania gospodarki ściekowej na terenie gminy, Rada Miejska w Piszu nie wyraża zgody na lokalizację zbiorników bezodpływowych lub przydomowych oczyszczalni ścieków, nie mając żadnych wątpliwości, że w przypadku skupionej zabudowy budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej jest najbardziej uzasadnionym ekonomicznie rozwiązaniem.

Jednocześnie stwierdza się, że ustalenia projektu planu w wersji wyłożonej do publicznego wglądu, umożliwiają właścicielce dalsze użytkowanie posesji zgodnie z jej dotychczasowym przeznaczeniem, w związku z czym nie ma mowy o naruszeniu interesu prawnego właścicielki nieruchomości. W świetle powyższego pismo wnioskującego nie jest zarzutem, ale protestem w rozumieniu Ustawy z dnia 7 lipca 1994 o zagospodarowaniu przestrzennym.Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 25 lis 2003 16:48
Opublikował(a): Ewa Michalak-Turska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1448 razy