BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA Nr XVI/163/03

z dnia: 29 października 2003 r.
w sprawie: odrzucenia protestu do projektu planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Łupki
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568), art.18, ust.2, pkt.8 i 9 oraz art. 23, ust.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r o zagospodarowaniu przestrzennym / (Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139, Nr 41, poz. 412, Nr 111, poz. 1279, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157, Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 14, poz. 124, Nr 100, poz. 1085, Nr 115, poz. 1229, Nr 154, poz. 1804, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 113, poz. 984, Nr 130, poz.1112), w związku z art. 85 ust.2 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz.U.Nr.80, poz.717/ Rada Miejska w Piszu uchwala co następuje:

§ 1

1. Odrzuca się w całości protest złożony do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Łupki. Tekst protestu stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Uzasadnienie odrzucenia protestu stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Pisz.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady
Józef Skrodzki
Załącznik nr 2 do Uchwały nr XVI/163/03
Rady Miejskiej w Piszu
z dnia 29 października 2003 r.

W dniu 12.08.2003 do Urzędu Gminy i Miasta w Piszu wpłynął protest Panów Waldemara Romana i Cezarego Kondej, dotyczący projektu planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Łupki. Wnoszący protest sprzeciwili się ustaleniu na części działki nr 62/12 obszaru drogi wewnętrznej.

Gmina sporządzając projekt planu umożliwiła właścicielom działek legalne zagospodarowanie posesji jako działek letniskowych z prawem zabudowy, narzucając jednocześnie warunki mające na celu narzucenie, zachowanie i/lub przywrócenie ładu przestrzennego, wysokiego poziomu estetycznego zabudowy i zagospodarowania oraz minimalizację negatywnych oddziaływań na środowisko. Wśród tych warunków jest między innymi poszerzenie drogi wewnętrznej 6 KW tak, aby:

- docelowe parametry drogi były zbliżone do powszechnie stosowanych w Polsce i na świecie przy projektowaniu terenów zabudowanych
- umożliwić bezkolizyjną realizację większości projektowanej infrastruktury podziemnej i nadziemnej
- zapewnić miejsce na realizację jezdni oraz rowów odwadniających
- umożliwić płynny dwustronny ruch pojazdów.

Projekt planu przewiduje, że droga 6 KW będzie drogą niepubliczną (wewnętrzną), w związku z czym nie istnieje możliwość jej poszerzenia bez zgody właścicieli przylegających do niej posesji. Projekt planu umożliwia więc dalsze użytkowanie nieruchomości na dotychczasowych zasadach (tj. jako działek rolnych).


Jednocześnie stwierdza się, że ustalenia projektu planu w wersji wyłożonej do publicznego wglądu, umożliwiają właścicielom dalsze użytkowanie posesji zgodnie z jej dotychczasowym przeznaczeniem, w związku z czym nie ma mowy o naruszeniu interesu prawnego właścicieli nieruchomości. W świetle powyższego pismo wnioskującego nie jest zarzutem, ale protestem w rozumieniu Ustawy z dnia 7 lipca 1994 o zagospodarowaniu przestrzennym.

Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 25 lis 2003 16:47
Opublikował(a): Ewa Michalak-Turska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1369 razy