BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA Nr XVII/189/03 Rady Miejskiej w Piszu

z dnia: 10 grudnia 2003 r.
w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591, zm.: z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806: z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568), art. 10 i art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. Nr 9 poz. 84, zm.: z 2002 r. Nr 200 poz. 1683, z 2003 r. Nr 96 poz. 874, Nr 110 poz. 1039,Nr 188 poz.1840, Nr 200 poz. 1953, Nr 203 poz. 1966 ), pkt 3 Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 31 października 2003 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych (M.P. Nr 51 poz. 804), Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 20 października 2003 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2004 r. (Dz. Urz. MF Nr 15, poz. 83) , Rada Miejska w Piszu uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:
Uwzględniając rok produkcji: wyprodukowane : do dnia 31.12.1995r. od dnia 01.01.1996r

1) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 560 zł 510 zł

2) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 720 zł 670 zł

3) powyżej 9 ton a mniej niż 12 ton 820 zł 800 zł

2. Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej i rodzaju zawieszenia stawki podatku wynoszą:Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita w tonach Stawka podatku
nie mniej niż mniej niż oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne inne systemy zawieszenia osi jezdnych


Dwie osie
12 13 840 zł 920 zł
13 14 870 zł 940 zł
14 15 920 zł 1.000 zł
15 1 130 zł 1.252 zł

Trzy osie
12 17 970 zł 1.020 zł
17 19 1.070 zł 1.180 zł
19 21 1.180 zł 1.280 zł
21 23 1.280 zł 1.380 zł
23 25 1.480 zł 1.577 zł
25 1.500 zł 1.580 zł

Cztery osie i więcej
12 25 1.380 zł 1.480 zł
25 27 1.480 zł 1.590 zł
27 29 1.590 zł 1.690 zł
29 31 2.250 zł 2.452,80 zł
31 2.300 zł 2.452,80 zł

3. Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów : od 3,5 tony i poniżej 12 ton,
Uwzględniając rok produkcji:
wyprodukowane: do dnia 31.12.1995r. od dnia 01.01.1996r.
- od 3,5 tony i poniżej 12 ton 990 zł 920 zł


4. Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej i rodzaju zawieszenia stawki podatku wynoszą :

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów:
ciągnik siodłowy + naczepa,
ciągnik balastowy + przyczepa
(w tonach) Stawka podatku
nie mniej niż mniej niż oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Dwie osie
12 18 970 zł 1.070 zł
18 25 1.180 zł 1.280 zł
25 31 1.380 zł 1.480 zł
31 1.640 zł 1.937,76 zł

Trzy osie
12 40 1.750 zł 1.800 zł
40 2.200 zł 2.548,65 zł

5. Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego :
przy uwzględnieniu roku produkcji :
wyprodukowane: do dnia 31.12.1995r. od dnia 01.01.1996r.
- od 7 ton i poniżej 12 ton 510 zł 480 zł

6. Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia, stawki podatku wynoszą :

liczba osi, dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy (w tonach) Stawka podatku
nie mniej niż mniej niż oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawiesz. uznanym za równoważne inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Jedna oś
12 18 310 zł 410 zł
18 25 360 zł 460 zł
25 510 zł 590 zł

Dwie osie
12 28 460 zł 560 zł
28 33 770 zł 870 zł
33 38 1.180 zł 1.292 zł
38 1.410 zł 1.700 zł


Trzy osie
12 38 900 zł 950 zł
38 1.070 zł 1.282 zł

7. Autobusy, w zależności od liczby miejsc do siedzenia :
przy uwzględnieniu roku produkcji :
wyprodukowane : do dnia 31.12.1995r. od dnia 01.01.1996r.
1) mniejszej niż 30 miejsc 740 zł 720 zł
2) równej lub wyższej niż 30 miejsc 1.360 zł 1.330 zł

§ 2. Zwalnia się z podatku od środków transportowych, środki transportowe będące własnością Gminy Pisz.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Pisz.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr III/16/2002 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku, (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego Nr 163 poz.2247, zm.: z 2003 r. Nr 39, poz. 548 ).

§ 5. Uchwała obowiązuje od 1 stycznia 2004 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady
Józef Skrodzki
Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 18 gru 2003 11:09
Opublikował(a): Joanna Sadłowska
Zaakceptował(a): Joanna Sadłowska
Artykuł był czytany: 1625 razy