BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA Nr XXIX/348/08 RADY MIEJSKIEJ w PISZU

z dnia: 28 listopada 2008 r.
w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Piskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w Piszu
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. h) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23,poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717,Nr 162 poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 z 2006 r Nr 17, poz 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Podwyższyć kapitał zakładowy jednoosobowej spółki Gminy – Piskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w Piszu o kwotę 414 800 zł (słownie: czterysta czternaście tysięcy osiemset) poprzez utworzenie 4148 udziałów po 100 zł każdy.
2. Podwyższenie kapitału pokryć poprzez wniesienie aportu rzeczowego w postaci nieruchomości niezabudowanej oznaczonej nr działki 1431/8 o pow. 4975 m2 położonej w Piszu przy ul. Zagłoby o wartości 414 800 zł.

§ 2. Gmina Pisz obejmuje w całości podwyższony kapitał.

§3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pisza.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady

Stanisław Olender
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 1 gru 2008 15:52
Opublikował(a): Marcin Ilewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1242 razy