BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA Nr XXIX/349/08 RADY MIEJSKIEJ W PISZU

z dnia: 28 listopada 2008 r.
w sprawie: sprzedaży nieruchomości położonej na terenie gminy Pisz, stanowiącej własność Gminy Pisz
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23,poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717,Nr 162 poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 z 2006 r Nr 17, poz 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111), art. 13 ust. 1 oraz art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz.2603, Nr 281, poz. 2782, z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459, z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 220 poz. 1600 i 1601, z 2007 r. Nr 69, poz. 468, Nr 173 poz 1218, z 2008 r. Nr 59, poz. 369) Rada Miejska uchwala co następuje:

§1. Wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze bezprzetargowej części działki nr 1442/36 o pow. około 950 m2 położonej w obrębie geodezyjnym Pisz 1, dla której w Sądzie Rejonowym w Piszu prowadzona jest księga wieczysta KW Nr 13023 z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiednich oznaczonych nr działek 1442/25, 1442/11; 1442/10, 1442/30; 1442/9, 1442/31; 1442/8, 1442/32; 1442/7, 1442/33; 1442/6, 1442/34; 1442/5, 1442/35, 1442/37; 1442/4, 1442/38 położonych w obrębie geodezyjnym Pisz 1 zgodnie z załącznikiem graficznym do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pisza

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady

Stanisław Olender
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 1 gru 2008 15:52
Opublikował(a): Marcin Ilewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1253 razy