BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA XXIX/350/08 RADY MIEJSKIEJ w PISZU

z dnia: 28 listopada 2008 r.
w sprawie: zmiany uchwały w sprawie zamiany prawa własności nieruchomości położonych na terenie gminy Pisz.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit.a) ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23,poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717,Nr 162 poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 z 2006 r Nr 17, poz 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111) i art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz.2603, Nr 281, poz. 2782, z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459, z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 220 poz. 1600 i 1601, z 2007 r. Nr 69, poz. 468, Nr 173 poz 1218, z 2008 r. Nr 59, poz. 369), Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1. W Uchwale Nr XXIV/271/08 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie zamiany prawa własności nieruchomości położonych na terenie gminy Pisz §1 otrzymuje brzmienie:
„§1. Wyraża się zgodę na dokonanie zamiany prawa własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Pisz, oznaczonych jak niżej:
- działka nr 305/1 o pow. 17830 m2 położona w obrębie geodezyjnym Wąglik, dla której w Sądzie Rejonowym w Piszu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW Nr 13702,
- działka nr 68 o pow. 500 m2 położona w obrębie geodezyjnym Wąglik, dla której w Sądzie Rejonowym w Piszu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW Nr 14210,
- działka nr 508/1 o pow. 1998 m2 położona w obrębie geodezyjnym Pogobie Tylne, dla której w Sądzie Rejonowym w Piszu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW Nr 14185,
- działka nr 3 o pow. 1200 m2 położona w obrębie geodezyjnym Zdory, dla której w Sądzie Rejonowym w Piszu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW Nr 14193,
na prawo własności nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Pisz, oznaczonych jak niżej:
- działka nr 79/6 o pow. 3333 m2 położona w obrębie geodezyjnym Jagodne, dla której w Sądzie Rejonowym w Piszu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW Nr 21488,
- działka nr 1382/8 o pow. 5237 m2 położona w obrębie geodezyjnym Wąglik, dla której w Sądzie Rejonowym w Piszu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW Nr 10396,
- działka nr 1382/19 o pow. 2096 m2 położona w obrębie geodezyjnym Pisz 2, dla której w Sądzie Rejonowym w Piszu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW Nr 20975,
- działka nr 1370/5 o pow. 2460 m2 położona w obrębie geodezyjnym Maldanin, dla której w Sądzie Rejonowym w Piszu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW Nr 21489,
- działka nr 61/18 o pow. 2473 m2 położona w obrębie geodezyjnym Stare Guty, dla której w Sądzie Rejonowym w Piszu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW Nr 21443,
- działka nr 386/4 o pow. 1771 m2 położona w obrębie geodezyjnym Wąglik, dla której w Sądzie Rejonowym w Piszu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW Nr 10396,
- działka nr 2276/5 o pow. 2317 m2 położona w obrębie geodezyjnym Pogobie Tylne, dla której w Sądzie Rejonowym w Piszu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW Nr 21442”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pisza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady

Stanisław Olender
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 1 gru 2008 15:52
Opublikował(a): Marcin Ilewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1355 razy