BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XXVIII/332/08 Rady Miejskiej w Piszu

z dnia: 24 października 2008 r.
w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111) i art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1 (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847; z 2008 r. Nr 93, poz. 585, Nr 116, poz. 730) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się roczne stawki podatku od środków transportowych na terenie Gminy Pisz:
1. Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu :
1) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 570 zł
2) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 734 zł
3) powyżej 9 ton a mniej niż 12 ton - 836 zł

2. Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia :
Dwie osie
12 13 856 zł 938 zł
13 14 888 zł 958 zł
14 15 936 zł 1.020 zł
15 1.152 zł 1.278 zł

Trzy osie
12 17 990 zł 1.040 zł
17 19 1.090 zł 1.204 zł
19 21 1.204 zł 1.306 zł
21 23 1.306 zł 1.408 zł
23 25 1.510 zł 1.608 zł
25 1.530 zł 1.612 zł

Cztery osie i więcej
12 25 1.408 zł 1.510 zł
25 27 1.510 zł 1.622 zł
27 29 1.622 zł 1.724 zł
29 31 2.294 zł 2.502 zł
31 2.346 zł 2.502 zł

3. Od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton :

- od 3,5 tony i poniżej 12 ton - 1.010 zł

4. Od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów i rodzaju zawieszenia :


Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów:
ciągnik siodłowy + naczepa,
ciągnik balastowy + przyczepa
(w tonach) Stawka podatku
nie mniej niż mniej niż oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Dwie osie
12 18 990 zł 1.090 zł
18 25 1.204 zł 1.306 zł
25 31 1.408 zł 1.510 zł
31 1.672 zł 1.974 zł

Trzy osie i więcej
12 40 1.785 zł 1.836 zł
40 2.244 zł 2.554 zł

5. Od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

- od 7 ton i poniżej 12 ton - 520 zł

6. Od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów i rodzaju zawieszenia :

liczba osi, dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy (w tonach) Stawka podatku
nie mniej niż mniej niż oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Jedna oś
12 18 316 zł 418 zł
18 25 366 zł 468 zł
25 520 zł 602 zł

Dwie osie
12 28 468 zł 570 zł
28 33 785 zł 888 zł
33 38 1.204 zł 1.318 zł
38 1.438 zł 1.734 zł


Trzy osie i więcej
12 38 918 zł 969 zł
38 1.092 zł 1.308 zł

7. Od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia :

1) mniejszej niż 30 miejsc - 754 zł
2) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1.388 zł

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pisza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2009 r.


Przewodniczący Rady
Stanisław Olender
od 1 stycznia 2009 r.
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 15 gru 2008 15:24
Opublikował(a): Barbara Leniec
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1342 razy