BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA Nr XXX/360/08 RADY MIEJSKIEJ w PISZU

z dnia: 18 grudnia 2008 r.
w sprawie: użyczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, położonej na terenie gminy Pisz.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 9 lit. a) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23,poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717,Nr 162 poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111) oraz art.13 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz.2603, Nr 281, poz. 2782, z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459, z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 220 poz. 1600 i 1601, z 2007 r. Nr 69, poz. 468, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 59, poz. 369, Nr 220, poz. 1412), Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na użyczenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Liskach części nieruchomości oznaczonej nr działki 1/22 zabudowanej budynkiem o pow. użytkowej 87,82 m2 położonej we wsi Liski zgodnie z załącznikiem graficznym do niniejszej uchwały na okres do 31 grudnia 2013 r., dla której w Sądzie Rejonowym w Piszu prowadzona jest księga wieczysta KW Nr 19565,

§ 2.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pisza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wiceprzewodniczący Rady

Waldemar Romachów
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 29 gru 2008 14:49
Opublikował(a): Marcin Ilewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1203 razy