BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA Nr X/110/03

z dnia: 30 czerwca 2003 r.
w sprawie: nabycia nieruchomości położonych na terenie miasta Pisz, stanowiących własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym osób prawnych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717) oraz art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych ( Dz.U. Nr 32, poz. 191, Nr 43, poz. 253 i Nr 92, poz. 541, z 1991 r. Nr 34, poz. 151, z 1992 r. Nr 6, poz. 20, z 1993 r. Nr 40, poz. 180, z 1994 r. Nr 1, poz. 3 i Nr 65, poz. 285, z 1996 r. Nr 23, poz. 102 i Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 9, poz. 43 oraz z 2002 r. Nr 153, poz. 1271) Rada Miejska uchwala co następuje:
§1
Wyraża się zgodę na odpłatne nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonych w Piszu, oznaczonych jak niżej:
- nr 142/32 o pow. 1813 m2 i 142/37 o pow. 560 m2 przy ul. Olsztyńskiej, będącej w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A. w Warszawie,
- nr 1127/44 o pow. 802 m2 przy ul. Warszawskiej, będącej w użytkowaniu wieczystym Przedsiębiorstwa
Budowy Obiektów Użyteczności Publicznej "Budopol-Pisz" Sp. z o.o. w Piszu oraz na komunalizację tych nieruchomości, stanowiących własność Skarbu Państwa.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Pisz.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 17 lip 2003 14:15
Opublikował(a): Ewa Żmijewska
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 1494 razy