BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA Nr XVII/190/03 Rady Miejskiej w Piszu

z dnia: 10 grudnia 2003 r.
w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od posiadania psów, terminu płatności oraz sposobu jego poboru.
Na podstawie art. 18, ust.2, pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jedn.: Dz.U. z 2001 Nr 142 poz. 1591, zm.: z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568 ), art. 13 ust. 1 i art. 14 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( tekst jedn.: Dz.U z 2002 r. Nr 9 poz. 84 zm.: z 2002 r. Nr 200 poz. 1683, z 2003 r. Nr 96 poz. 874, Nr 110 poz. 1039, Nr 188 poz.1840, Nr 200 poz. 1953, Nr 203 poz. 1966 ), pkt 4 Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 31 października 2003 r. w sprawie wysokości górnych stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych (M.P. Nr 51 poz. 804) , Rada Miejska w Piszu uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się roczne stawki podatku od posiadania psów w wysokości 40,00 zł za każdego psa.

§ 2. Podatek pobiera się w połowie stawki tj. w kwocie 20,00 zł od właścicieli, którzy nabędą psa
ze schroniska dla bezdomnych zwierząt w okresie obowiązywania niniejszej uchwały.

§ 3. Podatek płatny jest bez wezwania do dnia 31 marca każdego roku podatkowego lub w terminie 14 dni od chwili zaistnienia okoliczności powodujących powstanie tego obowiązku.

§ 4. 1. Inkasentami podatku od posiadania psów są:

1) administratorzy budynków – w budynkach wielorodzinnych

2) Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Piszu odpowiedzialne za odczyt liczników poboru wody – w budynkach wolnostojących i w zabudowie szeregowej,

3) sołtysi wsi, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3

2. Do poboru należności określonych w § 1 w obrębie sołectwa Uściany upoważnia się Pana Wiesława Nadarzyn, zam. Uściany 1, 12-214 Wiartel.

3. Do poboru należności określonych w § 1 w obrębie sołectwa Liski upoważnia się Panią Halinę Klama, zam. Liski 4/2, 12-201 Pisz 3.

§ 5. 1. Podatek od posiadania psów płatny jest gotówką, bez wezwania inkasentowi właściwej jednostki organizacyjnej administrującej budynkiem na podstawie zawartej umowy inkasa.

2. Osoby mieszkające w budynku będącym własnością osoby fizycznej mogą uiścić podatek u inkasenta bądź bezpośrednio na rachunek Urzędu Gminy i Miasta w Piszu.

3. Za pobór podatku od posiadania psów inkasentom przysługuje wynagrodzenie w wysokości 10 % pobranej i odprowadzonej kwoty.

4. Inkasenci, o których mowa w § 4 pobrany podatek wpłacają w całości w kasie Urzędu Gminy i Miasta w Piszu lub na konto Urzędu za pośrednictwem placówek pocztowych i banków na zasadach określonych w umowach zawieranych z inkasentami.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Pisz.

§ 7. Traci moc Uchwała Nr III/17/2002 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od posiadania psów, terminu płatności oraz sposobu jego poboru ( Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego Nr 163 poz. 2248).

§ 8. Uchwała obowiązuje od dnia 1 stycznia 2004 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego .

Przewodniczący Rady
Józef Skrodzki

Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 18 gru 2003 11:31
Opublikował(a): Joanna Sadłowska
Zaakceptował(a): Joanna Sadłowska
Artykuł był czytany: 1613 razy