BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA Nr XVII/192/03 Rady Miejskiej w Piszu

z dnia: 10 grudnia 2003 r.
w sprawie: określenia wysokości stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru.
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 zm.: z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568), art. 15 i 19 pkt 1 lit. a) i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. ( tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 9 poz. 84 zm. : z 2002 r. Nr 200 poz. 1683, z 2003 r. Nr 96 poz. 874, Nr 110 poz. 1039, Nr 188 poz.1840, Nr 200 poz. 1953, Nr 203 poz. 1966 ), pkt 5 lit. a) Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 31 października 2003 r. w sprawie wysokości górnych stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych (M.P. Nr 51 poz. 804), Rada Miejska w Piszu uchwala, co następuje :

§ 1. Dzienne stawki opłaty targowej od osób fizycznych i prawnych a także jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej dokonujących sprzedaży na targowisku miejskim określa załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2 Opłata targowa jest pobierana przez inkasenta, którym jest dzierżawca targowiska miejskiego w Piszu.
Opłata pobierana jest bezpośrednio na targowisku. Dowodem uiszczenia opłaty jest pokwitowanie urzędowe wydane przez inkasenta.

§ 3. Opłatę targową inkasent wpłaca w całości na konto Urzędu Gminy i Miasta Pisz lub w kasie Urzędu Gminy i Miasta Pisz dwa razy w tygodniu ( po głównych targach).

§ 4. Za pobór opłaty targowej przysługuje inkasentowi prowizja w wysokości 17 % kwoty pobranej opłaty.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Pisz.

§ 6. Traci moc uchwała Nr III/19/2002 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru ( Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego Nr 163 poz. 2250, zm.: z 2003 r. Nr 48 poz.654).

§ 7. Uchwała obowiązuje od dnia 1 stycznia 2004 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady
Józef Skrodzki


Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 18 gru 2003 11:42
Opublikował(a): Joanna Sadłowska
Zaakceptował(a): Joanna Sadłowska
Artykuł był czytany: 1542 razy