BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XVII/199/03

z dnia: 10 grudnia 2003 r.
w sprawie: zamiaru likwidacji Ośrodka Kultury i Rekreacji w Wiartlu
Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 9, lit „h” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568), art. 22 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123, z 2002 r. Nr 41, poz. 364, z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 162, poz. 1568) Rada Miejska w Piszu uchwala, co następuje:

§ 1

Podejmuje się decyzję o zamiarze likwidacji Ośrodka Kultury i Rekreacji w Wiartlu z dniem 30 czerwca 2004 r.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Pisz.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady
Józef Skrodzki
Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 22 gru 2003 08:55
Opublikował(a): Grażyna Leszczyńska
Zaakceptował(a): Grażyna Leszczyńska
Artykuł był czytany: 1421 razy